Affordable Access

Finanční analýza společnosti Merhautovo pekařství, s.r.o. / Financial Analysis of the company Merhautovo pekařství, s.r.o.

Authors
  • marie tvrdíková, anna -
Publication Date
Jun 12, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční zdraví společnosti Merhautovo pekařství, s.r.o. a to aplikací vybraných nástrojů finanční analýzy mezi lety 2014 a 2015. Práce bude rozdělena do dvou částí. Teoretická část stručně charakterizuje finanční analýzu a její vybrané nástroje. V praktické části bude nejdříve představena společnost Merhautovo pekařství, s.r.o. a poté bude následovat aplikace vybraných nástrojů finanční analýzy na data uvedená v účetních výkazech společnosti. Závěrem budou shrnuty výsledky analýzy a posouzení finančního zdraví firmy. / This bachelor's thesis aims to evaluate the financial health of Merhautovo pekařství, s.r.o. by applying selected financial analysis tools between years 2014 and 2015. The thesis will be divided into two parts. The theoretical part will briefly characterize the financial analysis and its chosen instruments. The practical part will introduce company Merhautovo pekařství, s.r.o. then it will be followed by the application of chosen tools of financial analysis on financial statements published in annual reports of the company. The results of the analysis and financial health of the company will be summarized at the end of the thesis.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times