Affordable Access

"Femteklassares" syn på teknik : En undersökning om flickors och pojkars tankar om teknik och om dessa skiljer sig åt /   "Fifhtgraders" approach to technology :   A study of girls´ and boys´ ideas about technology and if they differ

Authors
  • Mollmyr, Ester
Publication Date
Jan 01, 2009
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

  Tekniska yrken har av tradition valts av män. Även tekniska intressen som exempelvis bilar och motorer förknippas med män. Syftet med denna studie var att undersöka 11-åringars uppfattning och inställning till teknik och ifall denna skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. 40 elever i 19 grupper om två och två (två grupper om tre) genomförde en könsneutral teknikuppgift. Uppgiften var att utveckla den optimala chipsförpackningen i form och funktion. Grupperna bestod av tre gruppkonstellationer baserade på kön (pojke/pojke; pojke/flicka; flicka/flicka). Datainsamlingen baserades på observationer där samarbets- och koncentrationsförmåga bedömdes enligt bra/varken eller/dålig, och tiden för genomförande mättes. Samtliga deltagare besvarade avslutningsvis en enkät med 18 frågor där förhållandet till ämnet teknik besvarades.   Resultatet visar att 11-åringar har generellt en positiv uppfattning om ämnet teknik då de tycker att teknik bl.a. är spännande och viktigt. I denna ålder är det även många, både flickor och pojkar, som kan tänka sig att ha ett tekniskt yrke som t.ex. ingenjör i framtiden. Av resultaten går även att utläsa vilken könsmaktsordning som omger eleverna i hemmen där majoriteten av flickorna svarat att de kommer att städa och laga mat i hushållet i framtiden medan många av pojkarna svarat att de kommer laga bilen, skotta snö eller sätta upp hyllor. Studien visar även på skillnader mellan flickors och pojkars sätt att arbeta. Grupperna uppvisade liknande slutresultat men det finns signifikanta skillnader i effektiviteten. Den statistiska analysen visar att flickgrupperna var betydligt effektivare än de andra gruppkonstellationerna.   /   Technical professions are traditionally chosen by men. Technological interests such as cars and engines are also associated with men. The purpose of this study was to study 11-year-old's perception and attitudes towards technology and if there is difference between boys´ and girls´. 40 pupils in 19 groups of two and two (two teams of three) carried out a gender-neutral technology task. The challenge was to develop the optimal crisppackage in form and function. There were three types of groups based on gender (boy/boy; boy/girl; girl/girl). Data collection was based on observations by the author in which teamwork and concentration was graded as good / neither / poor and time of implementation was measured in minutes. All participants finally answered a questionnaire with 18 questions, where the relationship to the subject of technology was explored. The results show that 11-year-olds generally have a good view of technology and they think it is exciting and important. In this age, there are also many, both girls´ and boys´, who are prepared to have a technical profession such as engineering in the future. It is also possible to deduce from the results the gender power structure that surrounds the pupils in their homes. While the majority of the girls´ replied that in the future they will clean and cook in the household, the boys´ replied that they will fix the car, shovel snow or put up shelves. The study also shows the differences between girls´ and boys´ way of working. The groups showed a similar final outcome but there are significant differences in efficiency. The statistical analysis shows that the girls were much more effective than the other group formations.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times