Affordable Access

Visions i imatges de les Valls d'Àneu

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Noves perspectives per u uno etnomusico/ogiu cutu/unu Josep Martí i Pérez Departament d'Etnomusicologia CSIC, Barcelona En les Últimes decades, 1'Etnomusicologia ha desenvolupat noves línies teoriques i metodolbgiques de recerca que, tot concebint la música cccom a cultura,), representen una important reacció al tractament formal- estructuralista i de caire immanent que la disciplina fins aleshores bisicament donava al seu imbit d'estudi. A l'article es presenta aquest paradigma etnomusicolbgic de caire més culturalista i es destaca la importincia que pot tenir per al desenvolupament de 1'Etnomusicologia catalana. In the last decades, the Ethnomusicology has developed new theoretical and methodological approaches which are basically focused on the view of music "as culture". They represen t an important reaction against the immanent formal-structuralist approach of the early discipline. In the article is presented this new ethnomusicological paradigm which pa ys more attention to the cultural nature of music. At the same time the author points out its importance for the development of the catalan Ethnomusicology. No crec que es pugui discutir l'estat de relativa feblesa en el qual encara es troba l'Etnomu- sicologia catalana actual, espe- cialment si el comparem amb el major grau de desenvolupament que han assolit en el nostre país altres disciplines properes, tals com 1'Antropologia o la mateixa Musicologia histbrica. Malgrat aixb, no podem pas dir que es trobi en un estat d'ensopiment, ja que es pot apreciar un canvi gradual i ben positiu en la seva evolució. Creix de manera evi- dent l'inter2s d'estudiosos vers aquest Bmbit de treball, comen- cen a reeixir els intents d'asso- ciació,' s'ha constitui't una Fo- noteca de Música Tradicional Catalanaf2 que pot arribar a es- devenir un important nucli de potenciació per a la investigació, i a les universitats catalanes, 1'Etnomusicologia, tot i que de ma

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments