Affordable Access

Interpretacions del mite d'El polític (Nota bibliogràfica)

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

INTERPRETACIONS DlEL MITE D'EL POLITIC (Nota bib1iogrAfica)l RESUM Fent un repas de les principals interpretacions del mite d'Elpolític platonic, que, en general, no donen importancia a la multiplicitat de finalitats que el mite presenta, fem notar que quan el mite no és interpretat en relació amb el dialeg que el conté en resulten inter- pretacions divergents. En segon Iloc, quan s'interpreta conjuntament amb la resta del dia- leg, normalment el mite no acaba de ser ben situat. Com a resultat obtenim I'obertura d'u- na nova possibilitat interpretativa que respecti la forma compositiva del mite i la seva inserció en I'estructura del dialeg. SUMMARY The hermeneutic of the Statesman platonic myth in general does not pay much atten- tion to the wide variety of finalities that the myth represents, and when the myth is not inter- preted in connexion with the dialogue it leads to differing results. Secondly, when it is inter- preted together with the rest of the dialogue, the myth is not usually well located. As a conclusion, we get the possibility of a new interpretíítion wich respects the myths compo- sition and its insertion in the structure of the dialogue. Els mites dels dialegs platonics confronten el lector amb la qüestió "literaria": tota teoria de lectura dels dialegs ens ha de dir quelcom de la seva interpretació, i seria difícil no dir res aleshores sobre la importancia filosofica del mite. Recentment, J.-F. Mattéi ha examinat el paper dels mites 1. Aquest estudi bibliografic respon a la invitació que amablement féu el Dr. José M. García de la Mora en la sessió de defensa de la nostra tesi doctoral Comentari d'EI politic de Plato, Universitat de Barcelona, 1998, dirigida pel Dr. Jordi Sales. La inten- ció d'aquestes pagines és proporcionar el marc on se situaria, en molts casos polkmica- ment, la nostra interpretació. Voldríem agrair els comentaris que van fer els membres del tribunal, Drs. M. Balasch, J.M. Coll, M.R. Cubells, J.M. Garcia de la Mora

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F