Affordable Access

Reus, capital econòmica

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Com creu que podria repercutir per a Reus ser capital de vegueria? Josep M. Tomas obiidar vinculacions locals de diversa Claud j Arnavat natura amb les ciutats de Tarragona i De@ en fundons de la Facultat Reus-, estan embrancades en un es- Director general del g a p SACSA de Medidna de Reus forc comú de consolidació i assoli- ment de la mkima quaiificació do- cent i investigadora, que podria por- tar -encara que no tothom ho creu adient en el col-lectiu universitari- cap a la constitució propera d'una nova Universitat. Fins i tot hi hauria un campus extraurba per a una part dels seus centres, si és que les cir- cumstancies polítiques ho afavorei- xen així. Tecnicament, la VI1 divisió de la UB s'acosta molt al concepte d'universitat en el marc de la planifi- cació universitaria del nosue país. Així mateix, des del punt de vista par- ticular de la Facultat de Medicina de Reus, la necesaria relació hospitala- E, sembla que les respostes a En el context de l'ensenyament ria de professorat i alumnes, demana aquesta pregunta són com universitari, les famltats i les escoles tecnicament la vincuíació, associació ~ ~ ~ t i ~ g u t s pofitics reals té la capita- d'aquestes comarques que consti- . i/o col.laboració amb diferents hospi- litat vindicada. tueixen actualment la setena divisió tals i altres centres sanitaris emplacats considero, t a a , que els possi- de la Universitat de Barcelona -sense en diferents ciutats. bles beneficis s'entenen, si no exclu- Antoni Pifiol any en que l'ambit de la Cambra s'es- tengue a les comarques del Baix ~resident de la Cambra de Propie- Cam~. la Conca de Barbed, el Prio- tat Urbana de Reus i COmarques rat. fá Ribera d'Ebre i la erra Alta. Sens dubte, positivament. A part de fer justícia a una realitat economica, cultural, sociolbgica i geografica, el fet que Reus esdevin- gués capital de vegueria seria positiu no tan sois per a la ciutat, sinó també per a tot i 'hbit geogr3fic sobre el 3" al ha tingut i té una

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F