Affordable Access

Neurotizam, jedan od faktora neuspjeha u integraciji slijepih u radnu okolinu normalna vida

Authors
Publisher
Faculty of Defectology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Vladimir Staniid NEUROTIZAM, JEDAN OD FAKTORA NEUSPJEHA U INTEGRACIJI SLIJEPIH U RADNU OKOLINU NORMALNA VIDA 1. UVOD Danas sve jade dolazi do izrai.aja tendencija, u svijetu i kod nas, da se slijepe osobe zapoiljavaju u tzv. ,otvorenim<< zanimanjima, dakle u radnoj okolini normalna vida. U naSoj zemlji danas radi oko 85% zaposlenih slijepih, osoba u takvim zanin-ranjima. U okviru ovakvih tendencija zadatak je profe' sionalne rehabilitacije slijepih da slijepe osobe priprerni za rad i iivot u videioj radnoj okolini, kako bi se one u nju Sto uspje5nije integrirale. Socijalna i psiholoika integracija slijepih u radnu okolinu normalna vida postaje, riakle, jedan od glavnih ciljeva profesionalne rehabilitacije slijepih. Nije do- voljno da slijepa osoba postizava zadovoljavajuii uspjeh na svom radnom mjcstu, vei ona treba da se osjeia pripadnikom sredine u kojoj radi, a ta sreclina treba da je prihvati. Izlo2ene okolnosti nametnule su potrebu, da se ispitaju faktori, koji utjedu na socijalnr-r i psiho!o5ku integraciju slijepih u normalnu radnu okolinu, kako bi se na osnovu poznavanja tih faktora mogla racionalnije organizirati profe- sionalna rehabilitacija slijepih. Autor ur zajednici sa suradnicima poduzeo je prvo takvo istraZivanje u na5oj zemlji, koje je otkrilo da uspje5nost integra- cije sliiepih ovisi o nizu karakteristika, kako slijepih osoba tako i osoba nor- malna vida meelu kojima i s kojima slijepi rade, a isto tako i o nekim karak- teristikama objektivne radne okoline (12). 2. PROBLEM U spomenutom istraZivanju natleno je, meilu ostalim, da generalni faktor neurotizma mjeren Cornell-indeksom (13) negativno korelira s uspjehom u integraciji slijepih. U radunanju korelacije uzeti su u obzir samo totalni rezul- tati, koje je na Cornell-indeksu postiglo 164 zaposlenih slijepih ispitanika, slijepih unutar granica legalne definicije sljepoie u na5oj zemlji (maksimalni ostatak r;ida od 1096 na boljem oku). Nadeno je, da fi koeficijent iznosi -0,36; uz odgovarajuie pretpostavke izra(unat

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F