Affordable Access

Redogörelse för resultaten av 1960 års täckdikningsförsök

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Soil Science

Abstract

;. ; ; !. ; l . t i , . J -.; REDOGöRELSE o FÖR RESULTATEN AV 1960 ARS TÄCK- DIKNINGSFöRSöK FORSOKSAVDELNINGEN STENCILTRYCK NR 10 INSTITUTIONEN FOR LANTBRUKETS HYDROTEKNIK UPPSALA 1961 Institutionen för lantbrukets hydroteknik delger bl. a. i sin tidskrift Grund- förbättring resultat från institutionens olika ve~ksamhetsgrenar. Allt material blir emellertid inte föremål för tryckning. Undersökningsresultat av preliminär natur och annat material som av olika anledningar ej ges ut i tryck delges ofta i stencilerad form. Institutionen har ansett det lämpligt att redovisa dylikt material i form aven i fri följd utarbetad serie, benämnd stenciltryck. Serien finns endast tillgänglig på institutionen och kan i mån av tillgång erhållas där- ifrån. Adress: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Uppsala 7 Stencil tryck Nr År Titel och författare 1-12 Redogörelse för resultaten av täckdikningsförsöken hen 1951-1962 1. INLEDNING. Denna pedogörelse avser att till dem som m~dverka j täckdikningsförsöksverksamheten eller syssla med planläggning av täekdikni~g meddela resultaten av det gångna årets täckdikningsförsök inom i första ha"d vederbörandes verksamhetsområde. Den upptar därför en redovisning av enskilda försök. Under årat ha samman lagt 75 försök skördats. Av dem ha 53 st utgj ods av försök med 01 i ka di kes- avstånd. 11 försök avse olika dikesdjup. I försök ha olika dikesavstånd kombinerats med olika sfHi- der. Under året na 6 försöksplatser trädats och ytterligare 28 försök ha av olika anledningar ej skör~ dats. o Det stora flertalet av avståndsförsöken ha skördats som s.k. bandförsök. Denna försöksmetodik inne~ bär, att hela avståndet mellan dräneringsledningarna skördas i parceller parallella med dikena på sätt som fig~ 1 visar. l den följande redogörelsen över resultaten av bandförsöken är parcell nummer 1 uttagen intill dike och de övriga parcellerna sedan i ordning ut till mittlinjen mellan dikena. Han kan allt

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments