Affordable Access

Eugeni Xammar, 'Seixanta anys d'anar pel món. Converses amb Josep Badia i Moret'

Authors
Publisher
Marges, Els: revista de llengua i literatura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Arnau PONS, Intromissió. Barcelona, Editorial Empúries, 1991. (Col. «El Venta11 de la Poesia)), núm. 14). 81 ps. Segons el Diccionari de la llengua cata- lana, la «intromissió» es defineix corn ll«acció d'intervenir inoportunament en afers d'altrin. Segons Blai Bonet, que sig- na una mena d'epíleg al llibre, la ((intro- missió~ d'Arnau Pons «és la paraula escri- ta des d'una desitjada ractica de la intenció artística,,. AixO &m resulta, en la seva calculada ambi üitat, una defini- cib escaient a l'obra i, afhora, també prou general corn per referir-se a gairebé qual- sevol producte literari. Un xic pels pels, Bonet es fixa en l'as ecte semantic d'in- tervenció, el ual ail f' a per acostar el mot al conce te ponamental de manipulació artística {el llenguatge, que se suposa que és la divisa dels poetes i, especialment, d'aquells poetes-artistes que escriuen per la creació i l'aprehensió de la bellesa. La intromissió, doncs, és l'activitat de l'home de I'art, la d'expressar la bellesa en for- mes autonomes en un domini purament lingüístic. Atenint-nos a la definició del diccionari, empero, cal assenyalar que l'ú- nic aspecte incisiu d'Intromissió és el seu títol. El llibre és el primer recull poetic pu- blicat d'Arnau Pons, un mallorquí de vint- i-sis anys que, arnb aquesta obra, va guan- yar el premi Ciutat de Palma de poesia del 1990. De rimeres, en una observació ra- pida del llbre, a pan el títol i les interpre- tacions que ~ r m e t , s'observen clarament dues coses: 'apanció, entre la jungla dels mots i les formes, d'al uns moments d'au- tkntica bellesa. I tam%é -i aquesta és la veritable clau del llibre- el domini d'una assió formal de filiació clarament neo- Earroca. Com deiem, hi ha moments de bellesa, d'un tipus determinat de bellesa, la que emana d'un formalisme abarrocat que mi- nimitza un possible vessant abstracte i conceptualment intel.lectualista er re- crear-se en aquel1 que se sol qua~iRcar de típicament mediterrani; el gust

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments