Affordable Access

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання практичних завдань і контрольної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Финансы предприятия городского хозяйства

Abstract

<4D6963726F736F667420576F7264202D203230313020EFE5F72E20333236CC20CCE5F2EEE4E8F7EAE020F4E8EDE0EDF1FB20CAD0203230313020DEF0FCE5E2E020CFEEEAF3F6E02E646F63> МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О. М. БЕКЕТОВА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення та виконання практичних завдань і контрольної роботи з дисципліни ««ФФІІННААННССИИ ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВ ММІІССЬЬККООГГОО ГГООССППООДДААРРССТТВВАА»» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства») Харків – ХНУМГ – 2013 2 Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання практичних завдань і контрольної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств міського госпо- дарства» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Беке- това; уклад.: Т. П. Юр’єва, І. В. Покуца. – Х.: ХНУМГ, 2013. – 37 с. Укладачі: Т. П. Юр’єва, І. В. Покуца Рецензент: доц., к.е.н. В. О. Костюк Рекомендовано кафедрою міської та регіональної економіки, протокол № 7 від 20.04.2010 р. 3 ВСТУП Фінанси підприємства є вибірковою дисципліною навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». На вивчення цієї дисципліни за заочною формою навчання в 8 семестрі передбачено 144 години, у тому числі лекції – 8 год., практичні й семінарські заняття – 4 год., самостійна робота студентів – 132 год. Протягом 8 семестру студенти виконують контрольну роботу, захищають її і складають екзамен згідно з програмою курсу. Роль навчальної дисципліни в підготовці фахівців Загальний обсяг навчальної роботи студента за навчальним планом 144 години / 4 кредити ECTS. Мета викладання дисципліни полягає в формуванні в студентів комплексу знань основ теорії та практичних нав

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F