Affordable Access

Rukovodno načelo

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

396 Prikazi, izvještaji, bilješke. in Jugoslavien i A. O d a r s temom: Novissimum ius matrimoniale tum materiale tum formale ecclesiae orthodoxae serbicae et jus ma­ trimoniale in Codice juriš canonici in quonam differant. V. Internacionalni kongres za tomističku filozofiju održan je u Poznanju od 28—30. srpnja t. g. Na njemu je sudjelovao o. Hijacint B o š k o v i ć , dominikanac iz Zagreba i govorio o temi: La rela- tion de l'art et de la morale. Na II. akademičkom tjednu u Pragu od 1.—7. kolovoza t. g. predavao je isti o. Bošković o temi: »Pojmy- forma, jsoucno-obsaeh«. VI. »Rukovodno načelo.« Prof. T. T i t o v ocjenjuje u ibeograd- skom časopisu »Bogoslovlje« br. 3/1934. najnovije djelo profesora na papinskom bibličkom institutu u Rimu Teofila S p a č i l a, D. I.: Doctrina theologiae Orientis separati de revelatione, fide, dogmate, pars I. Priznaje, da autora vode naučni motivi u radu, da je spreman u struci, objektivan i tolerantan prema pravoslavlju u svojim izla­ ganjima. Međutim kad Spačil iznosi neke zamjerke pravoslav. teologiji, kad navodi pogrešne neke stavove, onda se g. recenzent, ne ulazeći u samu stvar, utječe jednom apriorističkom stanovištu, pa toliko hva­ ljenom autoru predbacuje, da mu je pogled na savremeno pravo­ slavno bogoslovlje » s k r o z p o g r e š a n « . I to, veli. zbog toga, što on » n e m a t a č n o g i o d r e đ e n o g rukovodnog načela z a p r o u č a v a n j e t o g a b o g o s l o v l j a ' . . . Iznenađuje vas ova smjela tvrdnja i znatiželjni ste, što li je to, toliko i tako nepristu­ pačno »rukovodno načelo«, kojega profesor Spačil nema . . . ? Pa što je? Ono je: »istinska dogmatska nauka vaseljenske Hri- stove nerazdeljene Crkve, u koje ne može da posumnja, a još ma­ nje da je poriče ni rimokatolička bogoslovska nauka.. .« Dakle: Spačil nema toga »rukovodnog načela«, t. j . ili on ne poznaje »istin­ ske dogmatske nauke vaseljenske Hristove nerazdeljene« etc ili on ne priznaje te »istinske dogmatske nauke.. .« etc. Ili se

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments