Affordable Access

Fetma & övervikt : En litteraturöversikt om sjuksköterskors motiverande arbete / Obesity & overweight : A literature review on the nurses motivating work

Authors
  • Magnusson, Mimmi
  • Helgesson, Felicia
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: Fetma och övervikt är ett ökande problem globalt och är idag ett utav världens största folkhälsoproblem. Primärvården är ett första steg inom fetmarådgivning och sjuksköterskors hälsofrämjande arbete ses vara av betydande för att patienter med fetma och övervikt ska lyckas med sin viktminskning, vilket kan medföra ett ökat välbefinnande. Syfte: att beskriva sjuksköterskans erfarenheter inom primärvården av att motivera vuxna med fetma och övervikt till förändrade levnadsvanor. Metod: En litteraturöversikt genomfördes där metoden utgår ifrån Friberg (2017a). En kombination av kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar söktes fram i tre olika databaser, Pubmed, Cinahl och Medline. Resultat: Sammanställningen av artiklarna resulterade i två teman: Sjuksköterskors förutsättningar och sjuksköterskors främjande åtgärder. I det första temat skildras sjuksköterskors förutsättningar gällande utbildning och direktiv, brist på resurser och konsekvenser av sjuksköterskors attityder och värderingar. Det andra temat framställer sjuksköterskors främjande åtgärder och innefattar rådgivning och motivation, relationen till patienten samt möjlighet till uppföljning. Konklusion: Sjuksköterskor i primärvården har en viktig roll och möjlighet att ge stöd och rådgivning till personer med övervikt eller fetma. Sjuksköterskor ser sin uppgift att motivera till förändrade levnadsvanor som viktig, men möjligheten att göra detta påverkas till stor delav de förutsättningar som deras utbildning och verksamheten sätter. / Background: Obesity and overweigth is an increasingly global issue and is today one of the world’s biggest public health problems. Primary care is a first step in obesity counseling and nurses health promoting work is seen as important for patients with obesity and overwight to succeed in their weight loss, which can lead to increased well-being. Purpose: To describe nurses experiences in primary care of motivating adults with obesity and overweight to changed lifestyles. Method: a literature review was conducted where the method is based on Friberg (2017a). A combination of qualitative and quantitative scientific articles were searched in three different databases, Pubmed, Cinahl and Medline. Results: The compilation of the articles resulted in two themes: Nurses prerequisites and –nurses promotion measures. The first theme depicts nurses' conditions regarding education and directives, lack of resources and consequences of nurses' attitudes and values. The second theme presents nurses promotion measures which includes advice and motivation, the relationship to the patient and opportunity for follow-up. Conclusion: Nurses in primary care have an important role and opportunity to provide support and advice to people with obesity and overweight. Nurses see their task of motivating people to change living habits as important, but the opportunity to do so is largely affected by the conditions set by their education and activities.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times