Affordable Access

Femininity by The Queen of pop & The Queen B : En jämförande studie av hur Beyoncé och Madonna konstruerar femininitet i sina musikvideor och låttexter / Femininity by The Queen of pop & The Queen B : A comparative study of how Beyoncé and Madonna construct femininity in their music videos and lyrics

Authors
  • Sohier, Nadine
  • E Marström, Christina
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

The aim of the study is to investigate how femininity is depicted by the female, influential artists Madonna and Beyoncé through music videos. Besides their influence in the musical world, they have also become role models and feminist symbols for women all over the world – however not without also receiving critique. The study will identify the lexical and visual choices that the artists use by a critical multimodal discourse analysis (MCDA). To execute this, two videos from each artist will be analyzed. The most central theories are representation theory and gender theory. The theoretical framework relates to femininity and its representation in media along with relevant connecting concepts. The results show that Madonna and Beyoncé work in different ways to construct femininity in their music videos. Madonna portrays herself in various gender roles whilst Beyoncé usually shows one main character. Both norm breaking and normalized elements are found in the analysis, and it is discussed whether the theme of the video (love/female empowerment) is affecting the results. The relevance of the study is motivated by its anchoring to the UN’s Global Goals on gender equality, the influence of popular culture on young people’s gender-identity development and how this study differs from similar previous research. / Studiens syfte är att undersöka hur femininitet skildras av de två kvinnliga, inflytelserika artisterna Beyoncé och Madonna genom mediet musikvideo. Förutom artisternas påverkan i den musikala världen har dessa kvinnor blivit förebilder och feministiska symboler för kvinnor världen över – men även bemötts av kritik. Studien söker att genom en kritisk multimodal diskursanalys identifiera de lexikala och visuella val artisterna använder sig av i konstruktionen av femininitet. Två musikvideor av vardera artist används för att utföra detta. De centrala teorierna är representationsteori och genusteori. Det teoretiska ramverket relaterar till femininitet och dess representation i media samt relevanta anslutande begrepp. Resultatet visar att Madonna och Beyoncé arbetar på två olika sätt för att konstruera femininitet i sina musikvideor. Madonna porträtterar sig själv i flera olika genusroller medan Beyoncé visar en konstant karaktär. Både normbrytande och normaliserade element hittas under analysen och det diskuteras huruvida musikvideornas tema (kärlek/female empowerment) kan påverka resultatet. Studiens relevans motiveras med koppling till FN:s Globala mål om jämställdhet, populärkulturens påverkan på ungdomars genus- identitetsskapande samt hur studien skiljer sig från tidigare forskning inom samma område. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times