Affordable Access

Educació social i escola

Authors
Publisher
Universitat Ramon Llull
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Educació Social 32 Educació social i escola Analitzar de manera sistematica tot I'espai de relació entre els conceptes educació social i escala i les reali tats que cadascun d'aquests conceptes porten associades (institucions, professionals ... ) no és pas senzill . Si fem una mirada, amb una perspectiva macro, sobre les grans finalitats d 'ambdues, en la mesura que hi ha una referencia comuna en I'educació, i en les seves grans finalitats, potser trobarem més elements de coincidencia que no pas de diferenciació. Pero el mateix ens pot passar si fem una mirada molt micro pel que fa a que és , en essencia, la intervenció educativa, ja sigui des de I' educació social o des de I' escola. La intervenció, o I'acció educati va, sempre es construeix sobre la relació interpersonal entre educador i educand , i aixo comporta uns trets comuns essencials. Les diferencies més signifi cati ves resten, doncs, en tot allo que vincula una relació interpersonal educador-educand amb unes finalitats educati ves: e ls objectius més específi cs que concreten aquestes fin alitats, e ls marcs institucionals d ' intervenció i e ls altres e lements que mediatitzen la re lac ió educati va i que atorguen rol s di versos a I'educador (els continguts, les activitats, la vida de grup, la vida quotidiana i les coordenades espai-temps en que es dóna la re lació educador-educand). Si aixo és ai xí, coincidencia amb allo més elemental i també amb els grans objectius i molta di versificac ió en tots e ls altres elements que caracteritzen cada acc ió educati va, educació social i escala no són pas realitats dicotomiques. Tampoc no poden ser dicotomiques les funcions deis educadors socials pel que fa a les deis professors, ni les se ves re lacions poden limitar-se a les d 'encarregats de processos diferents en una cadena de muntatge de model taylorista. El di aleg entre professionals di versos i entre institucions també di verses ha de cercar respostes articulades, i no merament e

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F