Affordable Access

Col.loqui : Novetats en cirurgia. Introducció

Authors
Publisher
Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Col~loqui: Novetats en Cirurgia I N T R O D U C C I ~ El gran progrés de la cirurgia a la segona meitat d'aquest se- gle es pot atribuir a diversos factors. En primer lloc, al fet que la difusió clasica de les noves tecniques en publicacions medi- ques i llibres es veu amplificada pels vídeos i Internet. És cert que la imatge cinematografica ja ens permetia la visualització de I'acte quirúrgic i I'ús dels nous instruments, com la sutura mecanica i els que aporta la sofisticada tecnologia optica, pero la difusió a través dels vídeos ha constituit una possibili- tat rapida i efectiva d'aprenentatge. El comprar arnb la col~laboració d'un correcte equip d'aneste- siologia amplia la capacitat d'aplicar noves tecniques i és difí- cil que els cirurgians actuals puguin valorar el que representa- va operar en els anys cinquanta, quan una infermera o I'últim resident arribat manejaven un aparell d'anestesia, anomenat Ombredane, arnb eter o cercle obert i arnb un risc de sobre- dosi que ens tenia pendents constantement d'un indici de cia- nosi. Cal assenyalar en el progrés de I'ambit quirúrgic I'adveniment, també en els anys cinquanta, de I'antibioterapia, llavors cura- tiva i avui frequentment preventiva. Una de les innovacions relativament recent, ja que es divulga en els setanta, és I'ús terapeutic de la cirurgia endoscopica, que comporta menys infeccions i dolor així com una estada hospitalaria molt breu, arnb una recuperació més rapida que en la cirurgia classica. Tant és així que els centres sanitaris han reduit el nombre de quirofans al mateix temps que s'ha- bilita un hospital de dia. Una de les especialitats en que I'endoscopia exploratoria i qui- rúrgica té una amplia acceptació es la traumatologia i, en aquest col.loqui, el Dr. Carlos Esteve de Miquel, Academic Co- rresponent, ens presenta la seva amplia experiencia en I'apli- cació quirúrgica d'aquesta técnica en el genoll i I'espatlla. El Dr. Alfred Gil-Vernet i el Prof. Josep M. Gil-Vernet, Academic

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F