Affordable Access

Georges Duby, Tri reda ili imaginarij feudalizma, prijevod s francuskog jezika Olga Škarić i Nataša Desnica-Žerjavić. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2007., 359 str.

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Duby
  • Georges

Abstract

12_Prikazi.indd 383Anali Dubrovnik 46 (2008) socijalnih disciplina, s posebnim osvrtom na historiografsku literaturu i djela trojice teore- tiËara: antropologa i ekologa Paula Sheparda (1925-1996) (o destruktivnoj civilizaciji zbog napuπtanja naËina æivota koji odgovara evolu- cijski oblikovanim ljudskim osobinama za vri- jeme Pleistocena), evolucijskog biologa Ed- warda O. Wilsona (1929-) (koji zagovara ujedi- njavanje socijalnih znanosti u okviru biologije) te antropologa Robina Foxa (1934-) (o darwi- nistiËkom pristupu u prouËavanju ljudskog ponaπanja). Na kraju rada nalaze se ocjene i prikazi Anala, zbornika i Ëasopisa objavljenih tijekom 2007. godine te ocjene i prikazi monografija iz podruËja povijesne tematike. Boæena Glavan Georges Duby, Tri reda ili imaginarij feuda- lizma, prijevod s francuskog jezika Olga ©kariÊ i Nataπa Desnica-ÆerjaviÊ. Zagreb: Golden marketing - TehniËka knjiga, 2007., 359 str. U izdanju nakladniËke kuÊe Golden mar- keting - TehniËka knjiga krajem 2007. godine objavljena je knjiga Tri reda ili imaginarij feu- dalizma francuskog povjesniËara Georgesa Dubyja. RijeË je o knjizi koja je prvi put objav- ljena u Francuskoj 1978. godine (Les trois or- ders ou l’imaginaire du feodalisme) i koja se bavi naËinima na koje su srednjovjekovni uËeni, uglavnom crkveni ljudi razmiπljali o druπtvu u kojemu æive, o njegovoj strukturi ili su pret- postavljali kako bi druπtvo tog vremena trebalo izgledati. Na poËetku autor iznosi podruËje istra- æivanja knjige, koje se odnosi na prouËavanje hijerarhijski ureena druπtva, shematski prika- zanog u trokutu kako bi se prikazala ravnoteæa u njegovim klasnim razlikama. Takoer se opi- suje red koji je u srednjem vijeku vladao u crkve- nim krugovima. Kao primjer takvog druπtva autor je uzeo sliku druπtvenog poretka u Fran- cuskoj u 11. i 12. stoljeÊu. Duby ne iznosi samo razloge nastanka takvog druπtva, veÊ i mjesto nastanka i vremenski okvir o kojima historio- grafija podatke nalazi u pisanim dokumen

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments