Affordable Access

La revolució industrial a Mataró: etapes de la mecanització

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

article_06 ESTUDIS Francesc Costa i Oller, historiador, Premi Iluro, especialista del segle XIX explica el procés de mecanització de la indústria mataronina, des del primer vapor (1839) fíns a l'electrifícació. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A MATARÓ: ETAPES DE LA MECANITZACIÓ. La revolució industrial suposa la substitució del treball manual pel mecànic, i es concreta en la incor- poració, en el procés productiu, de màquines que ela- boren energia i fan anar a gran velocitataltres màqui- nes, directament lligades a la fabricació, augmentant de manera revolucionària la capacitat productiva. L'element clau del procés és la màquina inventada per l'anglès Watt, motor tèrmic alternatiu que, a tra- vés del vapor generat per l'ebullició de l'aigua, pro- dueix moviment, que es reparteix per la nau indus- trial gràcies a un sistema de politges i un embarrat que cormecten la font d'energia a les altres màquines que convé moure. En un primer moment els vapors són d'importació, anglesos i francesos, i al cap d'uns anys es comencen a fabricar a Catalunya. Un dels primers tallers el munten l'any 1844 els escocesos germans Alexander, que ja en tenien un altre a París. A Catalunya, l'inici d'aquest canvi en les for- mes de producció té lloc a Barcelona l'any 1835 quan s'instal.la la primera màquina de vapor, en una fàbri- ca del sector tèxtil. A partir d'aquell moment la revo- lució maquinista és constant, i es mou en dos fronts: el de les màquines que produeixen moviment, i el de les màquines transformadores de matèries primeres i elaborades de productes acabats. El sector tèxtil és el que fa possible a Catalunya la mecanització, el pri- mer destinatari durant molts anys de les noves aplica- cions dels motors a vapor, degut a ser l'única in- dústria capaç d'amortitzar les grans quantitats de diners que suposava la inversió en maquinària. El sorgiment dels motors de gas i d'electricitat "demo- cratitzaran" l'accés dels motors a les petites in- dústries de tota mena, en reduir els co

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments