Affordable Access

Impacte econòmic de la crisi en entitats socials

Authors
Publisher
Universitat Ramon Llull
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Opinió Les entitats no lucratives en I'atenció a les persones són les organitzacions més eficients en la prestació de serveis a les persones vulnerables 8 I 42 Educació Social Impacte economic de la crisi en entitats socials L'emprenedori a soc ial és un signe de vitalitat d ' una soc ietat i de la seva qualitat humana. Que persones, socialment responsables, s'associ"fn o fundin entitats sense afany de lucre per atendre carenc ies soc ials és un signe de maduresa democriuica, de vitalitat social, de responsabilitat de les persones. Les mútues de prev isió soc ial , assoc iac ions i fund ac ions d 'atenc ió a persones amb di scapacitats, les organitzacions d 'educació en el lIeure, molts hospitals i c1íniques d ' iniciati va soc ial o l' ensenyament concertat són exemples d 'aquesta capac itat organitzati va en pro deIs altres en la nostra societat. Una de les dificultats que viuen e ls pa·fsos de I' antic bloc comuni sta és aquesta falta de solidaritat i d 'emprenedori a d ' unes societats acostumades a que I' Estat ho proveís tot i controlés I'associac ioni sme impossibilitant-ho. Les entitats no lucrati ves en I'atenció a les persones són, probablement , les organitzacions més efi cients en la prestació de serveis a les persones vulnerables. Mobilitzen persones, profess ionalment molt vocac ionals, que s' identi fiquen sovint amb I'organització i amb e ls benefi cis d 'aquesta i hi aboquen totes le seves energies. Si I'entitat és capa¡;: d 'enquadrar-Ios correctament pot teni r e l suport efi ca¡;: d ' aquests voluntari s. El marc formal de gestió és molt més tl ex ible que el de I' admini stració, la identificació mitj ana de l personal molt més elevada, la prox imitat a la realitat I'ajuda a ser més efi ca¡;: i a destinareIs recursos a la mjss ió per la que ha estat creada, sense massa costos de representació o per a altres finalitats. El fet d ' haver nascut prop de les persone objecte de la seva acti vitat fa les entitat

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments