Affordable Access

Download Read

Het CEP 1993: Onderbelichte ontwikkelingen.

Authors

Abstract

Cep93 -1- Het Centraal Economisch Plan 1993: onderbelichte ontwikkelin- gen Het onderstaande artikel is door de redactie van ESB enigszins ingekort. De weggelaten passages staan tussen haken [..]. Eind 1990 kwam een einde aan de opgaande fase van de Juglar-cyclus, die acht jaar heeft geduurd. De huidige neergaande fase is gematigd, omdat de produktie blijft groeien. In het Centraal Economisch Plan 1993 (CEP) is de prognose voor 1994 gunstiger dan voor 1993, wat erop wijst dat het onderste keerpunt van de conjunctuur in zicht is. Het Centraal Economisch Plan beschrijft voorts de vooruitzichten voor de Nederlandse economie, die tot en met het jaar 1998 doorlopen. Voor de kabinetsperiode 1995-1998 worden 2 scenario's naast elkaar gezet, een behoedzaam scenario waarin de lijnen van het recente verleden naar de toekomst zijn doorgetrokken en een gunstig scenario, waarin de wereldhandel sneller toeneemt dan in 1990-1993. Doel is daarbij in kaart te brengen binnen welke marges de economische groei de komende jaren zou kunnen liggen, zonder dat van extreme voor- of tegenspoed sprake is. Ten aanzien van de economische politiek is uitgegaan van ongewijzigd beleid, dat wil zeggen dat voor de collectieve financiën de meerjarencijfers zijn aangehouden. Het CPB vergelijkt de prognose met het conjuncturele topjaar 1990. Zo ontstaat een zorgelijk beeld van 1993 en volgende jaren, omdat de werkloosheid en de arbeidsinkomensquote op een hoger niveau dan in 1990 blijven steken. Dit brengt het CPB tot de uitspraak dat er voor de overheid en het bedrijfsleven belangrijke uitdagingen in het verschiet liggen, in de zin van het beperken van de collectieve lastendruk en het treffen van maatregelen die ertoe leiden dat de arbeidsmarktverhou- dingen meer en sneller invloed uitoefenen op de loonontwikkeling. [Dit is dan een boodschap voor de programmaschrijvers van de politieke partijen, die met het oog op de komende verkiezingen al volop in de weer zijn. Het is overigens geen n

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments