Affordable Access

"Las aventuras del nono"

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

poguer negar lo princel> que la donzella era tant llesta com el!, i sent aixis Iiaria de ciimpiir sa promesa i jurameiit lo qual r a fer am molt de gest. S'en va anar doncs, arn tot son reial seguiment, cap al bosc, i va dir a la donzell:~ i als seris pares quand ella vol- gués la pendria per muller. 1 ella hri va volguer se- guidament de bon grat. Mes el1 va tindre por llarores que la nuria fos en- care més llesta qu'ell meteis; i h» i-a v«Igiier obser- var. Pe r aisó va posar una condició: que quand el1 arrivés a re; i ella fos regna mai Iial-ia de barre- jar-se en els lffers del reialme, qri'an el!, i no a nin- gu mes prrtanj-erian. S i per cas ella faltava an aisó, el1 restara Iliiirt de rehutjar-la i tornar-la altre col) a casa dels seus pares. Acceptá la promesa aqueixa condició, perii, ella també ne rolgué posar un'altra, i va esser que arrivat cas que l princep se cansés d'ella i no la rolgués mes teinps, i la torn&s a casa dels seus pares, qu'ella pogués pendre del palau, alló <iu'ella iolgués, o s'estimés més. Al princep li ira semblar molt 114, i Iii va coiivindre ilesseguit. 41s vells els hi sabia greu deixar anar llur filla pero corn veien qu'nnara 3 esse tant ditsosa, li (lo- naren el consentiment de matriinoni. Varen vestir a la iiuvia de seda ca rm~s i , l'adornaren :rmb or i joies preciases, li <lonare11 carroces i dames d'honor, i tot lo clemés de la Cc~rt, i se celebraren les noces, am grand lulo i multa joia. A n i passant lo temps i la gentil jore l~arella ri- vien coin Joseph i ~Maria, s'estimaren molt i no po- dien anar millor les coses. To t lo poble deiza que la dona del princep era l~ermosissima i la jutjaira molt llesta qu'és In millor. Al poc <le temps desprks del *LAS AVF,NTUR.lS DE NONO» Ya en otra ocasi6li y ~lcsde sitio distinto, hube de tributar mis sinceros plácemes <x la «ISscuela Moder- na» <le Barcelona, con motivo de la ~iul>licación del «Cuinpendi« <le 1-fictoria Univcrsalu de la que es au-

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments