Affordable Access

El món millor, en els seus aspectes social i religios, segons les obres del Beat Ramon Llull

Authors
Publisher
Maioricensis Schola Lullistica (Palma)
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Llull
  • Ramon
  • 1232/3-1315 Criticism And Interpretation

Abstract

ANDREU D E PALMA 53 E L M O N M I L L O R , EN E L S S E U S A S P E C T E S S O C I A L I R E L I G I O S , S E G O N S LES O B R E S D E L B E A T R A M O N L U L L Introduccio El B e a t R a m o n Lull t r a c t a sovint de l M6n Millor — m a i con u n t e m a d i r e c t e — en m o l t e s d e les seves ob re s , e s p e c i a l m e n t al o c u p a r - s e d e la Primera e Segona Intencio d e les coses i de l Be Comu o u t i l i t a t p u b l i c a l lu i t an t c o n t r a les u t i l i t a t s especi f iques (egoismes) . A p b s t o l r e f o r m a d o r de ls c o s t u m s i e x p e r i m e n t a t soc ib leg m e d i e v a l te p r e s e n t b e n b e , p e r u n a p a r t c o m a ca tb l ic el l e m a d e S a n t P a u : "Instaurare omnia in Christo"; i p e r a l t r a , c o m a f r anc i sca la Carta d e N o s t r e P a r e S a n t F r a n c e s c d i r i g i d a als C a p s de l s P o b l e s : " J o u s p r eg o , d o n c s , a m b t o t a la r eve renc ia poss ib le , q u e en m i g d e les c u r e s i so l . l i c i tuds d ' a q u e s t m o n , no t i n g u e u al Senyor en obl i t ni us d e s e n t e n - g u e u de l s seus m a n a m e n t s ; c a r t o t s aque l l s q u e 1'obliden i es d e s e n t e n e n de l s seus m a n a m e n t s , son ma le i t s i d ' E l l o b l i d a t s s e r an . . . Pe r t a n t , jo f e r m a m e n t us aconse l lo , mi s senyors , q u e d e i x e u d e b a n d a t o t a c u r a i i n q u i e t u d " . El M6n Millor s egons el B e a t R a m o n Lull s ' ha d e c o n s i d e r a r b a i x d o s a s p e c t e s : el socia l i el rel igibs. a. El mon millor en Vaspecte social S e g o n s el p e n s a m e n t lul . l ia la soc io logia c r i s t i a n a b a s i c a t6 p e r p r o b l e m a u n i c : D o n a r a D e u 1 ' hon ramen t m e r e s c u t p e r p a r t de l s h o m e s . I els h o m e s fan to t el reves de l q u e D e u h a o r d e n a t en la Intencio i c e r q u e n els p r o p i s h o n r a m e n t s d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F