Affordable Access

El debat sobre la multiculturalitat als Estats Units: el cas dels border studies/border theory

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

El debat sobre la multiculturaliícat als Estats Units: el cas dels border studies/border theory Un dels debats més interes- sants sobre la multiculturali- tat que s'esth fent a l'actuali- tat als ambits academics nord-americans gira al vol- tant del que s'anomeni bor- rltrr stltciies o border theory. En aquest article, vull avanqar una critica al que denomino la versió cchegemonica dels estudis de frontera)) nord- americans, plantejant que aquesta versió ens presenta una visió de la frontera que en privilegia el vessant nord- america per damunt del me- xica, al mateix temps que la imatge del cccreuador de fronteres)) és considerada com paradigmatica de tota experiencia fronterera, de manera que quasi s'oblida completament la possibilitat que molts habitants de la frontera vulguin ccreforqar- la)), i que la idea de ccfronte- ran ha abandonat els seus an- coratges nacionals per esten- dre's a tota situació en que la idea de límits esta involucra- da, i perd en el camí I'especi- ficitat de les fronteres locals. Des de les fronteres nacio- nals reals i des de les etno- grafies que s'hi fan, la teoria hegemonica nord-americana (que es basa més en els estu- dis literaris que en I'antropo- logia) apareix parcial i esbiai- xada, i té molt més a veure amb la cerca identitaria d'un grup social molt particular (els chicanos de classe mitja- na amb inserció academica) que amb la vida quotidiana de milions de fronterers (me- xicans, anglos, afro-ameri- cans, indígenes, asiltics, etc., etc.) per als quals la frontera és molt més que una simple metafora. One of the most interesting debates on multiculturality developing today in North American academic milieux is that of ((border studies)) or ((border theoy.)) Zn this arti- cle, I will advance a critique of what Z call ((hegemonic border studies,)) maintaining that this version presents us with a vision of the border that privileges its North American side over the Me- xican, while the imag

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F