Affordable Access

Download Read

Duhovna obnova nije modni krik

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus

Abstract

Ventura - SL1899C.CHP ��������� ��� ������������� ������� �� � ������� ���������� � ��� ��� ���������������� ���������� ��� ����!� �"�#��� �"�$%%&� Iza naizgled »nevine« kratice LTI u naslovu krije se jedna od najlucidnijih i naj{okantnijih studija o manipulaciji jezikom i o mehanizmima ideologizacije jezika, tj. njegova pretvaranja u oru|e jednoumlja, misaonog uniformiranja i duhovnog podjarmljivanja. Poznati njema~ki romanist Victor Klemperer (1881.–1960.) vodio je od 1919. do 1959. godine dnevnik u kojem je registrirao sve va‘nije doga|aje u dugom razdoblju od Njema~koga Carstva, Vajmarske Republike i Tre}ega Reicha do razdoblja nakon 1945. i uspostave DDR–a (u kojem je autor ostao ‘ivjeti nakon rata). Dnevnici su objavljeni u Berlinu na- kon autorove smrti, izlazili su sukcesivno u vi{e knjiga, i to tek od 1995. go- dine. Dolaskom nacisti~ke vlasti, za Victora Klemperera – uglednog intelektualca ‘idovskog podrijetla koji je 1912. prihvatio protestantizam i smatrao se Nijem- cem – po~inje grozni~ava bitka za golu egzistenciju. Dono{enjem »Zakona o us- postavi dr‘avnog ~inovni{tva« 1935. godine Klempereru je oduzeta katedra na Visokoj tehni~koj {koli u Dresdenu, a kad je @idovima zabranjeno slu‘enje bi- bliotekama i kupovanje knjiga, prekida rad na velikom projektu »Povijesti francuske knji‘evnosti 18. stolje}a« i posve}uje se vo|enju dnevni~kih zabilje- ‘aka. Pisao ih je na papiri}ima koje je njegova supruga – pijanistica Eva Schlemmer – pohranjivala kod svoje prijateljice u okolici Dresdena. Da ih je Gestapo slu~ajno otkrio, autor bi bio ubijen. Godine 1940. obitelji Klemperer oduzeta je ku}a pa su do 1945. ‘ivjeli po tzv. ’‘idovskim ku}ama’ (Judenhäu- ser). Klemperer je bio prisiljen raditi te{ke fizi~ke poslove, a samo je zahva- ljuju}i ~injenici {to mu je supruga bila »arijka« izbjegao deportaciju i smrt u nekome od nacisti~kih logora. Naime, od 4675 @idova u Dresdenu prema po- pisu iz 1933. samo ih je 198 ostalo na ‘ivotu 1945. godine. Bilje{ke iz toga zlokobnoga perioda postal

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F