Affordable Access

Divuit anys

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

primera Ilum. S'ha obsewat que '1 radi i demés cossos radiactius al transformar-se en altres elements de pes atbmic més petit, llenqa en totes direccions i amb velocitats fabuloses un gran nombre d'electróns i itoms d'heli carregats d'electricitat posi- tiva. Eis electróns son, per tant, un dels compouents del itom; corn que la seva car- ga és negativa i els itoms elrctricament son neutres, forsosament tenim d'admetre en ells I'existencia de cargues positives en nombre igual al d'electróns. L'itom d'heli, electricament positiu, deu considerar-se com una quantitat d'electricitat equivalent a la carga de dos electróns. Rutherford i Bohr expliquen molts fets, altrement inexplicables, suposant que els itorns estin constituits per un nucli de cir- regues positives entorn del que giren els electróns en nombre suíicient per a neu- tralitzar l e s cargues positives del nucli. L'itom d'hidrbgen es e! més senzill, doncs consta d'un sol electró i d'una cirrega po- sitiva quin diimetre és de 2 bilionessimes de milimetre. Pera donar una idea d'aques- ta dimensió suposarem que el volum del itom creix íins a assolir el de la terra; en el centre s'hi trobaria la cirrega positiva de 12 centimetres de diimetre i al seu re- torn, a la distancia de 6350 kilometres, un electró de 254 metres de diimetre faría 6200 bilions de toms per segón. L'estructura dels itoms de pes atómic elevat és molt complicada i per cb poc co- neguda. Cb vol dir que la teoría electrbni- ca que acabem d'exposar se troba encara en el comens del seu desenrotllo, i per tant, susceptible de modificacions que, pro- bablement, no alteraran la seva base fona- mental, essent d'esperar, donats els fruits esplendits obtinguts íins avui, que, el día en que 'S compti amb les dades experimen- tals necessaries, s'arrihari a la concepció acabada de I'estructura del itom. Resolt aquest problema en quedara plantejat un altre de més dificil : I'estructura de I'elec- tró. Sempre q u e I'intel'ligencia hu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments