Affordable Access

Fets i gent

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

TEMATICA HISTORICA, SOCIAL 1 DE COSTUMS Fets i gent Equip CETA Primer cicle de xerrades culturals, orga- nitzat pel Centre d'Estudis de la Terra Alta, a la Biblioteca Municipal d'Arnes Aquesta activitat de divulgació s'inicia al maig del 2001 i encara continua; consisteix en una xerrada setmanal arnb projecció de diapo- sitives de diversos indrets d'arreu del món. Les comenten els seus mateixos autors, i van segui- des de I'habitual col.loqui. Fins al desembre del 2002 s'han presentat unes seixanta sessions, amb tematica tan diver- sa corn ho pot ser la Geografia pirinenca i andina, I'Hirnalaia. paisos del Proxim Orient, frica, Europa, Vietnam, la Grecia classica, Guerra deTroia, Escalada, Excursionisme, flora i fauna del parc natural del Port, art, festes populars i molts altres temes, tots ells interes- sants. L'exit d'aquestes trobades vespertines dels divendres el testifica I'assistencia de més d'un miler de persones des de I'inici del cicle. -m, -- PRIMER ClCLE DE XERRADES CULTUFtALS U - d . b m n i . l . t l b ( t l b ( * u 4 4 4 "",.,u.r-Ci--i.irri Prat de Comte, 19 d'octubre de 2002 l a Trobada de Mestres Aiguardenters Mes d'un miler de persones van participar als actes organitzats per les Arees de Joventut del Consell Comarcal de la Terra Alta i I'ajunta- ment de Prat de Comte; es centraven en la trobada de 24 entitats dels dotze municipis, que van oferir una mostra de les activitats ludiques que es duen a terme a la comarca. El punt d'atracció més important fou I'exhibició d'alam- bics per a la destil.lació de I'aiguardent. Moltes entrades de les cases de Prat de Comte es veieren plenes de visitants al decurs de la jorna- da, interessats en aquests aparells que destibla- ven el preuat aiguardent. El plat fort estigué a carrec del rnestre aiguardenter Fermin Rodri- guez, amb cinquanta anys d'experiencia, utilit- zant la fórmula tradicional gallega. Van col4aborar al Iluiment de la jornada aiguardentera e

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F