Affordable Access

The point of searching for the original (Collected works by Ivana Brlić-Mažuranić. Critical edition /e.-in-chief V. Brešić/. Vol. 3: Novels. Editor Berislav Majhut. Ogranak MH Slavonski Brod. Slavonski Brod, 2010, pp. 500)

Authors
Publisher
Crotian Philological Society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

000...1 NOVA CROATICA • Zagreb, IV (2010) 4 89 SMISAO POTRAGE ZA ORIGINALOM (Sabrana djela Ivane BrliÊ-MaæuraniÊ. KritiËko izdanje. /Ur. V. BreπiÊ/. Sv. 3: Romani. Priredio Berislav Majhut. Ogranak MH Slavonski Brod. Slavonski Brod, 2010. Str. 500) Suzana Coha (Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet ‡ Zagreb) Prikaz UDK U uvodniku zbornika priloga sa znanstvenostruËnoga kolokvija koji je 1994. odræan u Slavonskome Brodu u Ëast 120. godiπnjice roenja Ivane BrliÊ- MaæuraniÊ Vinko BreπiÊ je kao vaæan zadatak istaknuo sabiranje djela i sastavljanje moderne kritiËke monografije navedene spisateljice. I dok se ratne 1994. perspektiva kritiËkoga objavljivanja kompletnoga BrliÊkina opusa mogla Ëiniti utopistiËkom, ove se godine otpoËelo s njezinom rea- lizacijom. U prvoj knjizi Sabranih djela Ivane BrliÊ MaæuraniÊ, urednik kojih je V. BreπiÊ, a nakladnik slavonskobrodski ogranak Matice hrvatske, sadræani su romani kultne hrvatske autorice, »udnovate zgode πegrta HlapiÊa: pripovjest [!] za malu djecu i Jaπa Dalmatin: potkralj Gudæerata. Oba su romana kritiËki priredili Berislav Majhut i njegova suradnica Sanja LovriÊ, a Majhut ih je popratio i knjiæevnopovijesnom kontekstualizacijom te odgovarajuÊom analizom i interpretacijom. Tekst »udnovatih zgoda πegrta HlapiÊa doslovno je prenesen rukopis I. BrliÊ-MaæuraniÊ sastavljen od jedne cjelovite i dvije parcijalne varijante pohranjene u Arhivu obitelji BrliÊ u Slavonskome Brodu. KritiËki je derivat rukopisa popraÊen biljeπkama koje ukazuju na razlikovna mjesta u svim izdanjima romana objelodanjenima za autoriËina æivota ili pod njezinim S. Coha • SMISAO POTRAGE ZA ORIGINALOM • 89∑96 90 . posredovanim utjecajem. Nakon πto je Hrvatski pedagoπko-knjiæevni zbor provevπi u njemu protiv izriËite BrliÊkine volje niz korekturnih i stilskih intervencija objavio roman g. 1913, uslijedili su zagrebaËko izdanje u nakladi Stjepana Kuglija (1922) te Ëeπko izdanje Podivuhodné p¢íb÷hy πevcovského uËn÷: povídka pro d÷ti u prijevodu Josefa Fil

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F