Affordable Access

Fast driftställe och fast etableringsställe : - En jämförelse

Authors
  • Eker, Kübra
  • Österberg, Nora
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Sverige har ett skattesystem med flera olika typer av skatter med olika ändamål, däriblandinkomstskatt och mervärdesskatt. Skatternas systematik skiljer sig åt, vilket medför att skattutgår på grund av olika händelser. Inkomstskatt aktualiseras när inkomster erhålls, medanmervärdesskatt när inkomster nyttjas för att konsumeras. Utöver detta finns det skillnadergällande när och hur ett skatteanspråk uppkommer. Inkomstskatterättsligt är fast driftställe idetta avseende ett centralt begrepp, samtidigt som ett fast etableringsställe har lika storbetydelse för mervärdesskatterätten. Båda begreppen är av viktig betydelse för att avgöra ettlands beskattningsanspråk och för att undvika dubbelbeskattning samt utebliven beskattning.Denna uppsats syftar till att belysa dessa begrepp för att skapa en större förståelse föruppkomsten av beskattningsrätten i sin helhet, för att därefter finna likheter mellan begreppenavseende när en utländsk aktör är skyldig att betala skatt i Sverige.Det inkomstskatterättsliga begreppet fast driftställe, vilket regleras i 2 kap. 29 § IL och artikel5 i OECD:s modellavtal, syftar till att fastställa när ett utländskt företag som bedriververksamhet i Sverige blir skattskyldig för inkomster hänförliga till det fasta driftstället inomlandet. För att ett utländskt företag ska kunna anses ha ett fast driftställe i Sverige måsteföretaget enligt huvudregeln ha en särskild plats för affärsverksamheten, platsen ska användasstadigvarande och verksamheten ska helt eller delvis bedrivas från denna plats. Utöverhuvudregeln kan det utländska företaget få ett fast driftställe i Sverige genom en beroenderepresentant som befinner sig inom landet.Det mervärdesskatterättsliga begreppet fast etableringsställe, vilket definieras i artikel 11 igenomförandeförordningen, aktualiseras vid fastställande av beskattningsland för en viss typav tjänster. För att ett utländskt företag ska kunna anses ha ett fast etableringsställe i Sverigeska verksamheten ha en tillräcklig grad av varaktighet och lämplig struktur avseendepersonella samt tekniska resurser. EU-domstolens praxis utgör en betydelsefull vägledningför hur fast etableringsställe ska tillämpas i praktiken.Dessa två skatterättsliga begrepp rör visserligen två olika typer av skatter, men det föreliggeren del likheter avseende när ett beskattningsanspråk uppstår för ett utländskt företag i Sverigeoch en analys av dessa likheter diskuteras i denna uppsats. / Sweden has a tax system with several different types of taxes with different purposes; amongthose income tax and VAT. The taxes do not work in the same way since they do not arise as aresult of the same kind of events. Income tax is actualized when income is received, whileVAT is actualized when income is used to consume. In the field of income tax law, theconcept of permanent establishment is of central importance, while fixed establishment isequally important in VAT law. A permanent establishment and fixed establishment are termswithin the field of two different types of taxes. However, both constitute central tax lawconcepts that become decisive for a state's tax claim and therefore have an importantsignificance for avoiding double taxation and non-taxation. This essay aims to shed light onboth of these concepts in order to create a greater understanding of the origin of tax law in itsentirety, in order to find similarities between the concepts regarding when a foreign actor isobliged to pay tax in Sweden.The concept of permanent establishment under income tax law, which is regulated in section2 paragraph 29 IL and Article 5 of the OECD Model Tax Convention, aims to determinewhen a foreign company that conducts business in Sweden becomes taxable for incomeattributable to the permanent establishment within the country. In order for a foreigncompany to be considered to have a permanent establishment in Sweden, according to themain rule, the company must have a particular place for the business, the place must be usedpermanently and the business must be conducted in whole or in part from this place. Inaddition to the main rule, the foreign company can have a permanent establishment inSweden through a dependent representative who is within the country.The concept of fixed establishment in VAT law, as defined in Article 11 of the ImplementingRegulation, becomes relevant when determining the country of taxation for a particular typeof service. In order for a foreign company to be considered to have a permanentestablishment in Sweden, the business must have a sufficient degree of permanence and asuitable structure in terms of human and technical resources. The case law of the EuropeanCourt of Justice constitutes an important guide for how a fixed establishment should beapplied in practice.These two tax law concepts actualize two different types of taxes, however, there are somesimilarities regarding when a tax claim arises for a foreign company in Sweden and ananalysis of these similarities is discussed in this essay.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times