Affordable Access

Familjekonstellationer i modern svensk barnlitteratur

Authors
  • Johannesson, Jenny
Publication Date
Jan 01, 2008
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med detta arbete var att titta på vilka olika familjekonstellationer som presenteras i svensk barnlitteratur utgiven i sin första upplaga år 2006, för barn i åldrarna 6 – 9 år. Därför har jag genomfört en kvantitativ studie av den litteratur som matchat ovannämnda kriterier på Lunds stadsbibliotek, för att se i vilken utsträckning de familjekonstellationer som presenteras matchar den mångfald vi ser i Sverige idag. Jag har också genomfört en kvalitativ analys av tre barnböcker i vilka en familj där någon har en funktionsnedsättning presenteras, en familj där föräldrar invandrat/familjen invandrat tillsammans samt en titel där någon i familjen har en sexualitet som inte faller under termen heterosexuell. Detta för att se hur dessa kan användas i arbetet för att bryta ner samt förhindra uppkomsten av fördomar och stereotyper i klassrummet. Arbetet visar att kärnfamiljen fortfarande dominerar i svensk barnlitteratur. En avsaknad av skönlitterära verk där någon har en funktionsnedsättning eller där någon i familjen har en sexualitet som inte faller under termen heterosexuell är slående. Ombildade familjer förkommer, men inte i lika stor utsträckning som i vår vardag. Över lag spelar familjen en liten roll, och nämnts ofta bara i introduktionen av bokens historia samt dess huvudkaraktärs. Den litteratur som analyserades för att se hur olika individer i diverse familjekonstellationer framställdes visade på möjligheter att diskutera både funktionsnedsättning, situationen för invandrare i Sverige samt människors sexualitet. Utbudet var dock mycket litet och en del av litteraturen ansåg jag överpedagogisk samtidigt som en del av problematiken kring diverse individers situation inte fick tillräckligt med utrymme. / The purpose of this thesis was to look at the different types of family constellations that were presented in Swedish children's literature published in its first edition in 2006, for children between the ages of 6 and 9. Therefore, I have completed a quantitative study of the literature that matches the above mentioned criteria at Lunds Stadsbibliotek, to see to which extent various family constellations match the diversity we see in Sweden today. I have also completed a qualitative analysis of three children's books in which a family where someone has a disability is presented, a family where parents immigrated/family that has immigrated together as well as a book in which someone in the family has a sexuality which is not categorized as 'heterosexual'. This to see how these [books] can be used to dissolve as well as prevent prejudice and stereotyping in the classroom.This thesis shows that the so called nuclear family still dominates in Swedish children's literature. A lack of literature containing individuals with some form of disability or families in which someone's sexuality is not labelled 'heterosexual' is striking. In general, family plays a small role [in children's books] and is often only mentioned during the introduction of the book's main plot as well as its main character's.The literature that was analyzed, to see how different individuals in various family constellations were presented, showed many opportunities to discuss various forms of disabilities, the situation for immigrants in Sweden as well as individuals' sexuality. However, the supply of literature was seen as small and some of the literature I thought to be overly pedagogical while some of the issues surrounding various individuals' situations were not given enough attention.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times