Affordable Access

Faktory ovlivňující zákazníky při výběru restaurace / Factors Influencing Customers when Choosing a Restaurant

Authors
  • Száková, Kateřina
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Hlavním cílem diplomové práce je identifikace klíčových faktorů, které ovlivňují rozhodování spotřebitelů na trhu s restauracemi v Ostravě. Dalším cílem je sestavení typologie zákazníků restauračních zařízení na základě zjištěných faktorů. Předem stanovený problém byl řešen pomocí dat získaných z primárního marketingového výzkumu. Veškeré analýzy byly zpracovány ve statistickém programu IBM SPSS Statistics. Zákazníci byli rozdělení do čtyř shluků, přičemž jednotlivé shluky jsou v práci definovány na základě demografických charakteristik, převažujících faktorů ovlivňujících jejich volbu restaurace a dle odpovědí vztahujících se k marketingovému mixu restaurace. Součástí této práce jsou rovněž návrhy a doporučení, které mohou sloužit jako inspirace pro provozovatele či majitele restaurací a mohou být také užitečné pro lepší zacílení na zákazníka. / The main objective of this diploma thesis is to identify key factors that influence consumers behavior on the restaurant market in Ostrava. The next objective is to take these factors and devise from them consumer typology. The predetermined problem was solved throught data obtained from primary marketing research. Analysis were processed in IBM SPSS Statistics. Customers were divided into four groups. Each group is than further defined on the basis of demographic characteristics, predominant factors influencing their choose of restaurant and other answers tied to marketing mix of restaurant. This thesis also includes suggestions and recommendations which can be usefull as inspiration for restaurant owners and can also be used for better customer targeting. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times