Affordable Access

Faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů / Factors Influencing the Success and Failure of New Products

Authors
  • zahrádka, david
Publication Date
Jun 19, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem diplomové práce je popsat faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů na trhu a navrhnout strategii pro společnost T-MAPY při zavádění nového pro-duktu na trh. V teoretické části budou nejprve tyto faktory popsány za pomocí marketingového mixu a metod analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. V praktické části bude nejdříve představena společnost T-MAPY, její nový produkt analytických map Corpis Maps a popsána aktuální situace. Na tento produkt budou následně aplikovány poznatky z teoretické části. V poslední části práce bude navrhnuto, jak dále postupovat při zavádění produktu na trh. / The aim of the diploma thesis is to describe the factors influencing the success and failure of new products on the market and to propose a strategy for the company T-MAPY in introducing a new product to the market. In the theoretical part, these factors will first be described using the marketing mix and methods of analysis of the external and internal environment. The practical part will first introduce the company T-MAPY, its new product of analytical maps Corpis Maps and describe the current situation. The knowledge from the theoretical part will then be applied to this product. The last part of the work will suggest how to proceed in introducing the product to the market.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times