Affordable Access

Faktorer som påverkar sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård / Factors that effect nurses perception of palliative vare

Authors
  • von Porath, Maria
  • Jarneståhl, Jonna
Publication Date
Jan 01, 2009
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Palliativ vård är en speciell vårdform som inriktar sig på att ge lindrande vård till patienter som lever med en livshotande sjukdom. Den inriktar sig på att lindra patientens obehag och lidande, öka välbefinnandet och skapa förutsättningar för en förbättrad livskvalité. Själva sjukdomen står inte i fokus i den palliativa vården och den erbjuds därför människor med obotlig livshotande sjukdom. Syfte: Syftet var att genom en litteraturstudie beskriva faktorer som sjuksköterskor anger upplevelsen av palliativ vård. Metod: För att ge en objektiv och systematiserad sammanfattning av den befintliga kunskapen görs en litteraturstudie. Resultat: Den palliativa vården är komplex och resultaten beskriver nio faktorer. Dessa faktorer var professionell erfarenhet och kunskap, bristande professionell erfarenhet och kunskap, stärkande relationer, kollegialt stöd, bristande förmåga att hålla professionell distans, anhörigas förnekelse, bristande samarbete mellan sjuksköterska och läkare, holistisk omvårdnad och symtomkontroll samt bristande holistisk omvårdnad och symtomkontroll. Dessa faktorer påverkade sjuksköterskans upplevelse både positivt och negativt. Positivaupplevelser var att finna mening i sitt arbete, tillfredställelse, personlig utveckling och bekräftelse. Negativa upplevelser var meningslöshet, stress, otillräcklighet och oro. / Palliative care is a special kind of care that focuses on giving relief care to patients that are living with life threatening diseases. The disease is no longer in focus in palliative care and it is therefore offered to people who have an incurable life threatening disease. It focuses on relieving the patient’s discomfort and suffering, increase wellbeing and create conditions for an increased quality of life. Aim: The aim was to describe factors that influence on nurse’s experience of palliative care. Method: In order to give an objective and systematic conclusion of the current knowledge a literature study was chosen. Result: The palliative care is complex and nine factors emerged that play an important role in the nurse's experiences of palliative care. These factors were professional experience and skills, lack of professional experience and skills, strengthening relationships, co-worker support, and lack of ability to keep a professional distance, relative’s denial, lack of cooperation between the nurses and doctors, holistic care and symptom control and lack of holistic care and symptom control. These factors influenced nurse’s experiences, both positive and negative. Positive experiences were to find meaning in their work, satisfaction, personal development and confirmation. Meaningless, stress, inadequacy and anxiety were negative experiences.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times