Affordable Access

Facility Management : en studie av sex organisationer och företag

Authors
  • Andersson, Therese
  • Sandberg, Marie
Publication Date
Jan 01, 2006
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I och med att intresset ökat för produktivitetsförbättringar, med början under tidigt 1980-tal, har FM blivit mer och mer intressant för företag. Detta då de insett vikten av att stödjande funktioner måste hinna med i utvecklingen av kärnverksamheten för att ökad effektivitet skall kunna erhållas. FM beskrivs som ett sätt för företag och organisationer att samordna, organisera och sköta de stödfunktioner som krävs för att kärnverksamheten skall kunna bedrivas och bli så effektiv och produktiv som möjligt. Stödfunktionerna kan antingen utföras i intern eller extern regi. Med kärnverksamhet menas det som privat och offentlig sektor ser som sin huvuduppgift. Den här uppsatsen är skriven i syfte att förtydliga begreppet FM, som kan uppfattas som relativt svårgreppbart. Vi vill även undersöka hur privata företag och offentliga organisationer har valt att använda sig av FM-begreppet och om det finns någon skillnad mellan privat och offentlig sektor gällande FM-strukturen och synsättet. För att uppnå syftet med uppsatsen har vi undersökt vad FM är enligt branschen, företagen och organisationerna, hur FM-strukturen ser ut i undersökningens företag och organisationer och vad som har integrerats i FM hos dessa. Vi har även undersökt varför FM har införts i undersökningens företag och organisationer och vilka mål som finns med FM efter införandet, samt hur dessa mål mäts. Vidare har vi tagit reda på hur studiens företag och organisationer själva upplever att FM har mottagits av respektive aktörs kärnverksamhets personal (aktörens egen kund), kundernas kund samt vilka för- och nackdelar det finns med FM. Metoden som använts för att belysa dessa frågor, är kvalitativ med en blandning av induktiv och deduktiv datainsamling. Detta då delar av teoribildningen inom vårt ämnesområde inte är särskilt utvecklad. Vår insamling av empiri skedde genom sex semistrukturerade intervjuer, tre med privata företag samt tre med offentliga organisationer. Den insamlade empirin samt den teori som fanns strukturerades sedan och analyserades. Av undersökningen framgår att FM sträcker sig över ett mycket stort område med många olika sorters tjänster. Huvudsakligen är teori och empiri överens om vad FM är. Våra respondenters åsikter om FM går dock isär gällande frågan om fastigheten skall vara det viktigaste eller enbart en del i FM. Hos de företag/organisationer som intervjuats har ett företag varit en extern FM-enhet, de övriga fem har varit interna enheter. Vi har i vår empiri fått en bild av att effektivitet oftast är den grundläggande orsaken till varför företag/organisationer inför FM, men även andra faktorer såsom t.ex. förtydligande för företaget har spelat roll. Ökad effektivitet är även ett av målen med FM för företagen/organisationerna. Exempel på andra mål med FM är att kunskapen om stödfunktionerna ska öka. Gällande mål syns en stor skillnad mellan de interna FM-enheterna och den externa FM-enheten, då de interna enheterna inte har något vinstsyfte. Företagen/organisationerna valde att mäta sina mål på olika sätt. Det finns främst positiva attityder angående FM-begreppet. Enligt våra respondenter har FM övervägande varit positivt för de som är anställda i kärnverksamheterna. Två av våra respondenter har dock uttalat sig om att en viss negativ inställning finns hos personalen. Hur kundernas kund, alltså kärnverksamhetens kunder upplever FM har vi inte vid vår undersökning fått reda på, eftersom ingen av våra respondenter egentligen kunde svara på vår fråga. Enligt oss borde det ligga i FM-enhetens intresse att mäta kundernas kunds uppfattning.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times