Affordable Access

El Dr. Lluis Batlle i Prats (1909-1983)

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0103_167 ^ *-Jt * * - J t * * - í t * * * * * *-H * ít íf « * * * - í í - * * * * * * * - » - í t * * * * ít * * * - S •>t * - J t - X - * * * * * * * 4t ^ W-ít-X-Tf * * períil huma del dr. batlle i prats per JAUME MARQUÉS i CASANOVAS He tingut la sort durant ia vida de teñir amics molt bons. I un deis millors ha estat ei Dr. Lluís Batlle i Prats, malauradament traspas- sat quan encara podía fer molt per la seva esti- mada Girona. Deixeu-mej dones, que en aquesta nota ne- crológica que enceto, parli del perfil huma de P n O r t O r ' ' " ^ ' ' desaparegut. ^ ^ Masqué a Girona, l'any 1909, a la casa ma- U ,, -| 1 1 . terna de la Plaga de TOli. El seu pare era procu- 111* -^ [ I r ^ t f ^ 1 T ^ T ) R t ' ^ rador deis Tribu na Is i a mes gestionava els afers LJ- IO J ^ - ^ C J - L l l d ' J- h-^-'• ^ L O ^Q nombroses families que havien dipositat en 1909-1983 ell tota la confianza. Cree que del seu pare va heretar un esperit metódic, minuciós i exacte en el quefer dívers de la seva vida. La seva mare pertanyia a una familia levítica, puix un seu on- de matern exercia un carree important a la cu- ria eclesiástica de Girona. D'ella rebé segura- ment un arrelament ferm en la fe religiosa, de la qual ha donat sempre testimoni al llarg de la seva vida i de la relació amb la curia potser li va venir la dedicació a explorar els arxius ecle- siástics. A aqueixes dots heretades va afegir unes vir- tuts i unes qualitats, frui t del seu esforr i de la perseverando de la seva volunta!, recta i ben or- denada, sense rigidesa i sense debilitat. Donat a l'estudi, durant la carrera fou esti- mat deis seus professors i recíprocament ell els estimava i en servava grat record. Un deis professors de la Universitat de Bar- celona que mes el va estimar i per ell va ser es- timat fou el doctor Antoni Rubio i Lluch. qui el va orientar a l'estudi de la Cultura, tema que ha estat el dominant en tota l'activitat investi- gadora del Dr. Batlle. Aquell eximí professor i histo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F