Affordable Access

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Основи маркетингу".

Authors
Publication Date
Keywords
  • Основы маркетинга

Abstract

Перелік тем для вивчення та написання контрольних робіт МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни „Основи маркетингу” (для студентів 5-6 курсів заочної форми навчання спеціалістів напряму підготовки 0921 „Будівництво” за спеціальністю 7.092108 „Теплогазопостачання і вентиляція”, напряму підготовки 0926 „Водні ресурси” за спеціальністю 7.092601 „Водопостачання та водовідведення”) ХАРКІВ - ХНАМГ - 2004 Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Основи маркетингу” (для студентів 5-6 курсів заочної форми навчання спеціалістів напряму підготовки 0921 „Будівництво” за спеціальністю 7.092108 „Теплогазопостачання і вентиляція”, напряму підготовки 0926 „Водні ресурси” за спеціальністю 7.092601 „Водопостачання та водовідведення”). Укл. Макаренко І.І. –Харків: ХНАМГ, 2004. - 35 с. Укладач: канд. техн. наук, доц. І.І. Макаренко Рецензент: канд. екон. наук Є.М. Кайлюк Рекомендовано кафедрою „Менеджмент і маркетинг в міському господарстві” протокол № 11 від 26.06.2004 р. Вступ Програма вивчення дисципліни „Основи маркетингу” складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою спеціаліста, і охоплює всі змістовні модулі, визначені для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом. Програма дисципліни передбачає набуття студентами системних знань з теоретичних та організаційно-методичних основ формування системи маркетингу на підприємстві. Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності розвитку маркетингу, системи маркетингу підприємства, процеси оперативного та стратегічного управління маркетингом. Міждисциплінарні зв'язки: Вивчення дисципліни „Основи маркетингу” базується на загальних знаннях дисциплін „Основи економічних теорій”, „Основи менеджменту”, „Економіка підприємства”. Програма дисципліни скл

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments