Affordable Access

Crkva i kultura

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Pedro Arrupe C R K V A I K U L T U R A Ovdje bih želio da u obliku teza iznesem neka razmatranja o jednom važnom aspektu misionarskog rada općenito. Mislim na odnos između Crkve i kulture. K a o uvod evo dviju primjedbi! Prva glasi: Crkva nema neposredno kulturnih ciljeva. Sjećamo se onoga što je Pio X I . pisao 1936. godine biskupu Versaillesa, Msgru M. D . Roland-Gosselinu: » N i k a d se ne smije gubiti s uma da je zadaća Crkve da donosi Evanđelje, a ne kulturu i civilizaciju. Ako pak donosi kulturu i civilizaciju, donosi ih po Evanđelju.« I Pio X I I . potvrdio je to u svom govoru internacionalnom kongresu za arheologiju, povijest i povijest um­ jetnosti u Rimu (9. ožujka 1956.) : »Isus Krist, božanski utemeljitelj Crkve, nije dao ovoj nikakav kulturni nalog, nikakav kulturni cilj. Cilj što joj ga Krist označuje isključivo je vjerski.« T o val ja osobito istaknuti kako se poslanje Crkve ne bi svodilo na kulturnu, ljudsku funkciju. Ovo, međutim — i to je ona druga primjedba koju bih želio iznijeti — ne znači da C r k v a nema nikakva interesa u pogledu kulture ili kao da bi mogla ne imati ga. Naprot iv , ona je uvelike zainteresirana za nju, i to prije svega zato jer je kultura ljudsko djelo, štoviše, specifično ljud­ sko djelo. Prema tome, ako se Crkva iskreno zanima za čovjeka, kao i za sve veliko i lijepo što je u njemu ili što on stvara, onda, dosljedno tome, ne može biti ni bez zanimanja za kulturu, to manje što milosni dar Božji čovjeku ne može apstrahirati od kulturnog stanja u kojem se čovjek nalazi. T o stanje može biti zapreka, ali i pomoć u pogledu milosti. Prema tome, ako Crkva dijeli Kristovu milost, ne može biti ravnodušna prema kulturi čovjeka kome treba da propovijeda Radosnu vijest i koga treba da vodi Bogu. Upravo taj vjerski cilj što ga ima Crkva obvezuje je da se zanima za kulturu. Ova je studija uzeta iz memoara generala Družbe Isusove Pedra Arrupea Bio sam misionar u Japanu, koje kanimo uskoro objelodaniti i na hrvatskom. 359

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F