Affordable Access

PRIMERA PART: GOVERN 2. Govern: representació, acompliment, control i rendiment

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

66Fins a quin punt els ciutadans són lliures per informar-se i expressar- se políticament? En quina mesura som iguals a l’hora que les nostres preferències siguin tingudes en compte? S’ajusten les polítiques dels governs a aquestes preferències dels ciutadans? Fins a quin punt donem suport a les institucions democràtiques? Aquest informe proposa tres àmbits d’estudi per avaluar la qualitat de la democràcia a Catalunya. El primer se centra en les institucions i examina la qualitat de la representació, així com el compliment, control i rendiment dels governs. El segon estudia la ciutadania, observant aspectes relatius als drets i llibertats, a la participació i a la cultura política. El tercer àmbit abraça els actors col·lectius, i fa una anàlisi dels partits, del teixit associatiu i dels mitjans de comunicació. L’informe utilitza dades qualitatives i quantitatives que es completen amb estudis monogràfics sobre alguns aspectes especialment rellevants del sistema democràtic. L’annex inclou els cinquanta-dos indicadors emprats en aquest estudi, que són els que permeten sintetitzar les diferents dimensions de l’estat de la democràcia a Catalunya afegint una perspectiva comparada. 66 66 I n f o r m e s o b r e l ’ e s t a t d e l a d e m o c r à c i a a C a t a l u n y a 2 0 0 7 Darrers llibres d’aquesta col·lecció 59. Processos de segregació escolar a Catalunya Ricard Benito i Isaac Gonzàlez. Setembre 2007 60. El professorat de Catalunya Francesc Pedró (director). Gener 2008 61. L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2006 Volum I. Anàlisi d’indicadors Volum II. Anàlisi de context i situacions Ferran Ferrer i Bernat Albaigés (directors). Gener 2008 62. El professorat i el Sistema Educatiu Català. Propostes per al debat Miquel Martínez (director). Abril 2008 63. Les condicions de vida de la població immigrada a Catalunya Marc Ajenjo, Amand Blanes, Jordi Bos

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments