Affordable Access

Svećenička oporuka

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; cus@kbf-st.hr
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

SVEĆENIČKA OPORUKA Biblijsko-teološku crkveno-pravni i praktični pogledi* Pero Pranjić, Zagreb Neki Ordinarijati t raže od svojih svećenika da nap i su oporuku i da j e dostave dijecezanskoj kuriji, gdje bi bila brižljivo čuvana do onog sud­ bonosnog t r e n u t k a k a d a bi bila otvorena i iz nje se pročitala posljednja volja svećenikova, a uvijek j e naglašeno: oporuka mora biti tako načinjena da ima g radansko-pravnu valjanost. Čini se da su pres laba motivacija, a i teološko-pravno obrazloženje uzrok da, una toč odredbi i silnih poruka , mnogi svećenici ipak ne nap isu oporuku, ili ona os tane negdje skrivena, pa se za nju n ikada ili p rekasno dozna. Pokušat ću ovdje izložiti š to se o toj važnoj stvari može reći n a temelju Biblije, teologije i prava, te dati nekoliko prakt ičnih smjernica. J. BIBUJSKI TEKSTOVI U knjizi Izlaska pr ikazano n a m je kako prvi p u t u izraelskom narodu n a scenu n a s t u p a svećenik Aron sa svoja četiri s ina i počinje vršiti s lužbu što su Je prije obavljali očevi obitelji (u početku l judske povijesti), a kasnije patrijarsi u ime cijelog svog plemena. Gospodin u Sinajskoj pustinji jed­ nostavno naređuje Mojsiju: Dovedi k sebi između Izraelaca svoga brata Arona zajedno s njegovim sinovima... da mi služe kao svećenici (Izl 28, 1-2).1 J a s n o j e bilo d a su oni toga poziva nedostojni p a zato i naređuje Mojsiju da ih prije s t upan ja n a s lužbu posveti a zatim opere i pomaže (Izl 29, 1-7). Potom Gospodin svečano izjavljuje: Svećeništvo neka im pripada vječnom uredbom (Izl 29,9). Bilo j e to zapravo odabiranje Levitskog ple­ m e n a za najčasniju ulogu u povijesti izabranog naroda . 2 No usko s t im povezana je i druga značajna Gospodinova odredba. Prilikom u l a ska u Obećanu zemlju već je bilo unapri jed Jasno što će pri- * Ovaj članak je objavljen u Vjesniku Vrhbosanske nadbiskupije, br. 2, 1992, str. 1-7. Budući da je upravo u to vrijeme u Bosni započeo rat, Vjesnik do mnogih sve­ ćenika nije stigao. Na prijedlo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F