Affordable Access

Prof. dr. sc. Nikola Blažević

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_5-2008.vp:CorelVentura 7.0 Prof. dr. sc. NIKOLA BLAÝEVIÆ, dipl. ing. kemije (8. prosinca 1939.–7. oÞujka 2008.) Nakon kratke, zloæudne i nadasve neoèekivane bolesti preminuo je 7. 3. o. g. dr. sc. Nikola Bla- Þeviæ. Sahranjen je 11. 3. na zagrebaèkom grob- lju Mirogoj u prisustvu tisuæe njegovih prijatelja, kolega, suradnika i uèenika. Brojni i tuÞni skup odao je posljednju poèast znanstveniku, tehno- logu i poduzetniku, skromnom i samozatajnom èovjeku, èije je široko djelovanje u mnogome os- talo nepoznato nama, njegovim dugogodišnjim prijateljima, a svakako i znanstvenoj i struènoj javnosti u Hrvatskoj. Nikola BlaÞeviæ roðen je u Moravicama, dje- tinstvo i mladost proveo je u prelijepim krajevi- ma Gorskog kotara i Rijeèkog primorja. Iz tih krajeva ponio je ljubav za prirodu i poticaj da produbljuje znanje o flori svih naših krajeva, po- sebno endemskim biološki znanèajnim prirodnim spojevima. Po završetku gimnazije u Ogulinu upisao je 1958. Kemijsko-tehno- loški fakultet u Zagrebu, gdje je diplomirao 1963. godine. Buduæi da je bio stipendist tvornice “Rade Konèar” u Zagrebu, zapoèeo je svoju inÞenjersku karijeru u Elektrotehnièkom institutu te tvornice radeæi u razdoblju 1963.– 1965. na podruèju tehnologije visokih vakuuma, posebno na rektifikatorima za Þivu. Te 1965. godine veæi broj nas kemièara tehnologa iz Zagreba dobiva poziv tvornice lijekova KRKA u Novom Mestu (SLO) da doðemo u tek osnovani Razvojno-istraÞivaèki institut. Nikola BlaÞeviæ je meðu prvima pristupio tom Institutu. Radeæi kao zaposlenik KRKE u razdoblju 1965.–1968., djelovao je u Zavodu za organsku kemiju Farma- ceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu, pod vodstvom pokoj- nog prof. Dragutina Kolbaha. Doktorirao je 1971. na podruèju sinteze biološki aktivnih 1,4-benzodiazepina. Rad na tom Zavodu nastavio je u razdoblju od 1968.–1972., zatim od 1975.–1978. kao zaposlenik Fakulteta, asistent, docent i izv. profesor. Nakon doktorata boravio je u razdoblju 1972.–1974. na dvije jednogo- dišnje specijalizacije u inoz

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments