Affordable Access

El gat enfurismat:Nits en àcid

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

MANUEL DE PEDROLO Lobscuritat còmplice i el silenci .nocturn .de •ia petita i remota vila comarcal em permeten, impunement, les arriscades aventures que heus ací. Del cel, a tall de teranyines, davallen uns filarnents groguencs, daspecte totalment nico.tinic prop .dels fanais, quan surto de casa. Pura escenoigrafia. Hi ha dies que po.rto •le.s butxaques plenes •de dones. En arri.bar en u.n carrer propi•ci, en trec una, la primera qiue surt, i ens posem a passejar, a garlar, a festejar, a estimar-nos (inútil donar-vos rnés •detalls); després, q•uan ja en t.inc prou i 1i cone•c tote.s •les arts i manyes, la torno a lioc. En un altre •c:arrer repeteixo la fa•c.òcia a.m:b u.na altra d•ona, també escolli•da a latzar, i e•ns entretenim discretament, arnb petites varia.nts a lliora clau. I així s .uccessivament, fins que les he exhaurides. Aleshores, en plena matina .da, 1es abandono o d•una en una a •les cantonades; ta .ntes, de vegades, que qualque noctàmbul empitirnat, o el mateix vigilant, —acostumat a tot—, es pregunte.n a .dmirats d.on pot •eixir a .q•uiesta riva.da .de femelles mig despullades, i àdhuc fan aI- guns esforços per esbrinar-ho. Sense ..cap resultat, .és c•lar, perquò ni. elles n•o ho saiben. Hi ha .nits, però, que les butxaques me les om•plo de rocs, d1e ci- garretes, daurores... Això darrer és més arriscat, i força d.ifí•cil; me les trob.o e.ntre els d .its sense •compren.dre-hi res. Llavo•rs dard•o peis ca.rrers fins al mo•ment oportú. Sovint, és una mica cansat, .però no puc pas tornar a .casa amb les butxaq•ues així i exposar-me que el migdii.a em •cremi •les •mans. Llenço les albes a .mb mesura, luna d.arrera ialtra i cap a confins oposats. I elles senlairen, senlairen amb una resplendor enlluernadora. Els pagesos que •es lleven i a•bans de s•ortir als carnps donen un •cop dull per la finestra, no sexp•liquen ia •presòncia daqu•elles quatre, •deu o setze aiurores distintes, i, en •deixar casa, se•n van cap a daltr•es terres, desorientats, i len.demà •co•r

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F