Affordable Access

Những ghi chép liên quan đến biển Đông Việt Nam trong chính sử Trung Quốc/Notes of Chinese History Relating to the East Sea of Vietnam

Authors
Publication Date

Abstract

Khảo luận này trình bày một cách nhìn tổng quan kèm theo việc trích dịch, chú giải và phân tích những phần ghi chép về cương vực phía cực nam trong chính sử các triều đại Trung Hoa. Qua đó cho thấy, trong suốt thời gian tồn tại của các chế độ quân chủ, nhà nước Trung Hoa chưa từng quản lý về đất đai và hành chánh đối với những hải đảo ở xa hơn huyện Nhai của tỉnh Hải Nam ngày nay. Cách nhìn về Nam Hải (Biển Đông Việt Nam) của các sử gia và sử quan Trung Quốc xuyên suốt các triều đại cho thấy họ chỉ quan niệm về nó như là một vùng biển ở bên ngoài sự cai quản của đế chế, là những hải đạo chung trong con đường hàng hải giao thương quốc tế.ABSTRACTThis treatise presents an overview, together with translate excerpts, annotation and analysis, of notes on China’s southernmost frontier in the history of Chinese dynasties, which shows that during the reign of Chinese monarchies, China has never controlled over islands beyond Nhai district of present Hainan. The view on the South Sea (the East Sea of Vietnam) of Chinese historians and court historians through dynasties shows that it is reckoned as the territorial waters beyond the control of Chinese empire and the common sea routes of the international maritime trade.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments