Affordable Access

L'aplicació dels nous plans d'estudi a l'escola de formació de professorat de la UB: un balanç (1992-1997)

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Temps d'Educació, 18 2n semestre 1997 L'aplicació deis nous plans d'estudi a I'es- cola de formació del professorat de la U B: un balan~ (1992-1997) María José Fernández Biel Joan Manuel Homar* Introducció Els nous plans d'estudis de la diplomatura de mestre han suposat importants innovacions respecte al pla anterior. D'entra- , María José Fernández és catedráti- ca d'E.U. del departament d'Expressió Musi- cal i Corporal de la Unlversitat de Barcelona, i actualment és cap d'estudis de l'Escola de Formació del Professorat. • Joan Manuel és professor titular d'E.U. del departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i pertany a la secció que té la docéncia en l'Escola de Formació del Professorat. Va ser cap d'es- tudis en el moment de la implantació deis nous plans. Ambdós participen activament en tas- ques de gestió des de molt abans de la implantació deis nous plans i col'laboren des del 1992 dins del marc de la direc- ció d'estudis. Adre9a professional: María José Fer- nández Departament d'Expressió Musical i Corporal. Divisió de Ciéncies de l'Edu- cació. Universitat de Barcelona. Campus de la Vall d'Hebron. Passeig de la Vall d'Hebron, 171. 08035 Barcelona. Joan Manuel: Departament de Filolo- gia Catalana. Divisió de Ciéncles de I'E- ducació. Universitat de Barcelona. Campus de la Vall d'Hebron. Passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona. da, d'una sola diplomatura -divi- dida en diverses especialitats- s'ha passat a set diplomatures diferents educació infantil (El), educació primaria (EP), educació especial (EE), educació física (EF), educació musical (EM), lIengua estrangera (LE) i audició i lIen- guatge (AL). (Cal precisar que aquesta última encara no s'ha pogut implantar.) L'organització del pla d'estu- dis incorpora canvis importants: les assignatures són semestrals, cada una té assignat un nombre de credits que implica una equi- valencia d'hores lectives, s'in- crementa I'optativitat -es fa la

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F