Affordable Access

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Фізика". Розділ "Молекулярна фізика і термодинаміка" (№355)

Authors
Publication Date
Keywords
  • Физика

Abstract

Лабораторна робота I �PAGE � Навчальне видання Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Фізика”. Розділ “Молекулярна фізика і термодинаміка” (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання спец. 7.092101 “Промислове і цивільне будівництво”, 7.092202 “Електричний транспорт”, 7.090605 “Світлотехніка і джерела світла”, 7.092108 “Теплогазопостачання і вентиляція”). Укладачі: Олександр Матвійович Петченко, Наталія Михайлівна Яценко, Гліб Олександрович Петченко, Євгеній Іванович Назаренко, Редактор: М. З. Аляб’єв План 2006, поз. 540 � Підп. до друку 20.01.06 Друк на різографі. Замовл. № _______ �Формат 60х84 1/16. Умовн.-друк. арк. 2,4. Тираж 100 прим. �Папір офісний Обл.-вид. арк. 3,0 � 61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12 Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ 61002, Харків, вул. Революції, 12

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments