Affordable Access

VILCHES, Lorenzo. Globalizaçao comunicativa e efeitos

Authors
Publisher
Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

parteix la nostra aposta i manté els seus lligams professionals amb la universitat catalana. Romà Gubern ha tingut una vida intensa i, a voltes, excitant. S'ha mo- gut dins els ambients culturals catalans, espanyols i internacionals, amb una per- fecta desimboltura, sense mai perdre la seva compostura, com aquell qui diu: sense descabellar-se. Les seves memòries ens mostren clarament com han estat de variades i interessants les seves experièn- cies. Representen una crònica d'un àmbit cabdal en la cultura del segle XX. Malgrat les seves memòries, Romà Gubern encara pot oferir-nos noves apor- tacions a l'estudi del món de la cultura de massa, un dels aspectes més dinàmics de les societats desenvolupades. Segur que ho farà. Jo li demanaria que la seva feina la realitzés sota la convicció que allà on la seva tasca tindrà més repercussió, malgrat que en ocasions pugui semblar el contrari, serà a casa seva, en aquesta Barcelona que con- tinua sent el casal de tots nosaltres. Jordi Berrio Ressenyes Anàlisi 21, 1997 277 El treball de Lorenzo Vilches forma part d'una antologia de textos generats per l'interès de pensar sobre els efectes con- t e mporanis produïts pels fenòmens de globalització de la comunicació. Mentre el conjunt d'autors insisteixen en un tòpic encara lligat a conceptes com «centres hegemònics», «oligarquies», «oli- gopolis», «imperialisme cultural» etc., les visions que ens transmet Vilches han superat aquesta etapa de l'anàlisi socio- p o l í t i c a . Deixant de banda els prejudicis ideo- lògics d'una línia de pensament crítica basada en el marxisme vulgar, Vilches intenta explicar-se i explicar de quina manera els nous mitjans de comunicació, les noves xarxes telemàtiques, la interac- tivitat que produexin els canvis tecnòlo- gics tenen efectes culturals i de tot tipus per afaiçonar la societat de la informació. Una de les primeres conseqüències de la globalització i de la interactivitat que hom pot constatar és que es produeix una reor- denació de l'espai i del tem

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments