Affordable Access

Reglament pera la Biblioteca

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

Reglament pera la Biblioteca 18 las p'antas recullidas era una excursio at Ubacit (Tarrassa), enviada per el Dr. D. Joan Cadevall, soci honorari do la INS- TITUCIO. -El Sr. Maluquer (J.), presenta un trevall, continuaci& de sa contribueio d la fauna malacologica de Catalunya, ti- tulat: Algans moluschs rnarius del 1fasnou (Costa do Llevant). -Els $rs. Ferrer Dalmau, y Maluquer (J.) presentan un catdlech dels peiaos observnts en el litarl de Barcelona, per A. Sanchez Comendador, trevall que `s publicd anys enrera en nostra ciutat, y que compren las especies que logrd reunir 1` autor pera el museu de 1` Universitat de Barcelona. A pro- posta dels esmentats Srs. s' acorda publicarlo en el (<BUT - LLP]TI). Y despres d` aprovarse It reglament de la Biblioteca y de tractarse d' altres asumptos d' o"dre interior, s` aixeca la ses- sio d las 12 h., 40 m. REGLAMENT PERA LA BIBLIOTECA Article l.eC La KINST1Tuc16>) formard una biblioteca de Ili- bres d` Historia Natural y ciencias anexas pera 1` us exclusiu dels socis. Art. 2.6n Aquesta biblioteca `s compondrd de las obras que `s rebin corn d donatiu, y de lasrevistas ab que tingui la «INST!TUC16> cainbi de pablicacions. Art. 3.er Els socis podrdn deixar en diposit d la biblio- teca, las obras de sa propietat particular, las que podrdn retirar mediant avis al Bibliotecari. Art. 4.rt El Bibliotecari pods admetre o deixar d' admetre `Is diposits que cregui convenient. Art. 5.nt Las obras en diposit no podrdn ser tretas del lo- cal de la «INSTITUC16>> d no ser pels propietaris de ]as mateixas. Art, 6.e Els suscriptors at BUTLLETi podrdn consultar las obras de la INSTITUCI6 en el local de la Societat y durant las horas en que aquest estigui overt. Art. 7.e El Libliotecari ab la deguda autorisacio del Con- sell podrd deixar als socis, mediant rebut, ]as obras que dema- nin,y cregui ell convenient, y per el temps qu` estirni oportu. Art. 8.e En cada nlimero del kBUTLLETi `s donard comp- to de las obras y ; ublicacions

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.