Affordable Access

Reglament pera la Biblioteca

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Reglament pera la Biblioteca 18 las p'antas recullidas era una excursio at Ubacit (Tarrassa), enviada per el Dr. D. Joan Cadevall, soci honorari do la INS- TITUCIO. -El Sr. Maluquer (J.), presenta un trevall, continuaci& de sa contribueio d la fauna malacologica de Catalunya, ti- tulat: Algans moluschs rnarius del 1fasnou (Costa do Llevant). -Els $rs. Ferrer Dalmau, y Maluquer (J.) presentan un catdlech dels peiaos observnts en el litarl de Barcelona, per A. Sanchez Comendador, trevall que `s publicd anys enrera en nostra ciutat, y que compren las especies que logrd reunir 1` autor pera el museu de 1` Universitat de Barcelona. A pro- posta dels esmentats Srs. s' acorda publicarlo en el (<BUT - LLP]TI). Y despres d` aprovarse It reglament de la Biblioteca y de tractarse d' altres asumptos d' o"dre interior, s` aixeca la ses- sio d las 12 h., 40 m. REGLAMENT PERA LA BIBLIOTECA Article l.eC La KINST1Tuc16>) formard una biblioteca de Ili- bres d` Historia Natural y ciencias anexas pera 1` us exclusiu dels socis. Art. 2.6n Aquesta biblioteca `s compondrd de las obras que `s rebin corn d donatiu, y de lasrevistas ab que tingui la «INST!TUC16> cainbi de pablicacions. Art. 3.er Els socis podrdn deixar en diposit d la biblio- teca, las obras de sa propietat particular, las que podrdn retirar mediant avis al Bibliotecari. Art. 4.rt El Bibliotecari pods admetre o deixar d' admetre `Is diposits que cregui convenient. Art. 5.nt Las obras en diposit no podrdn ser tretas del lo- cal de la «INSTITUC16>> d no ser pels propietaris de ]as mateixas. Art, 6.e Els suscriptors at BUTLLETi podrdn consultar las obras de la INSTITUCI6 en el local de la Societat y durant las horas en que aquest estigui overt. Art. 7.e El Libliotecari ab la deguda autorisacio del Con- sell podrd deixar als socis, mediant rebut, ]as obras que dema- nin,y cregui ell convenient, y per el temps qu` estirni oportu. Art. 8.e En cada nlimero del kBUTLLETi `s donard comp- to de las obras y ; ublicacions

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments