Affordable Access

INVESTIGATIONS ON TENSILE AND TORSIONAL PROPERTIES WITH SOME INNER STRUCTURAL PROPERTIES OF SOME OF THE ACRYLIC FIBERS PRODUCED IN TURKIYE

Authors
Publisher
Tekstil ve Mühendis
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Yard. Doq. Dr. Faruk BOZDO&%N Adnan Menderes tiniversitesi Soke Meslek Yiiksekokulu Sake-AYDIN Bu ~ a b m a d a Tiirlciye'de iiretikn b a n akrilik Lgerinin mama ue b&a 6zellikkri ile bam iC yap1 ozeUikleri inceknmis, literatiir i k k c a r ~ d ~ t u l l m ~ t v . INVESTIGATIONS ON T E N S ~ E AND TORSIONAL PROPERTIES W ~ T H SOME INNER STRUCTURAL PROPERTIES OF SOME OF THE ACRnIC FIBERS PRODUCED IN TURKhT? The tensile and torsional properties with some inner structural Properties of some of the ac- rilic f ? e r s produced in Tiulciye have been investigated in this work and thaj have been com- pared with those given in h e literature. 1. G m $ Akrilik (Poliakrilnitril) liflerl en az % 8 5 ak- rilonitril 1-CH2 - CH (CN) -1 iinitelerini iceren polimerlerden olugur. Bunlar karbon - karbon iskelet zirciri iCeren vinil polimer turlerl iqinde Bzel bir s ~ n ~ f i temsil ederler. Akrilonitril, 1893 yllmda Almanya'da elde edilmig olmasina rag- men 1930 yllina kadar sadece laboratuvar ~ a l ~ g - maiannda incelenmig bir maddedir. Fakat daha sonra k a u ~ u k yetersizliginin gitt ik~e kendini gastermesi l w ~ s i n d a Bnem kazanmaya bas- lamigt~r. Akrilonitrilin uygun insiyatorler kullanarak. radikal zincir polimerizasyonuna gdre polimer- legmesi sonucunda poliakrilnitril elde edilmigtir. Ilk poliakrilnitril liflerinin pi- yasa ~ ~ k m a s i 1942 yll~nda Du pont firniasi ta- rafindan gerqeklegtirilmigtir. Bu lifin ad1 "Fiber R'd~r. Ilk liflerde gbnilen boyanma probleminin boyama teliniklerinin geligmesiyle ag~lmasindan sonra aluililc liflerinin tekstil sektofinde kul- lmlrnasi h e m kazanmaya baglam~gtu. 1950 yllmda filament geklinde "orlon" ad~yla pi- yasaya sfinilmiigtiir. 1952 ylhndan itibaren ise gtapel lif olarak iiretilmeye ba$lanm~gtu. 0 yl- llardan giiniimiize iuetim hzla artmaya devam etmigtir. Akrilonitrilin polimerizasyonu endGstride iki ~eki lde yapllabilniektedir. Bunlardan birincisi "Sfispansiyon Polimeri-

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F