Affordable Access

Tekst izjave o načelima Londonske konferencije; Londonska konferencija; Gospodarska sadržina Londonske konferencije u odnosima država bivše Jugoslavije

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

LondoniiCJ -- ••• Po&. ll'isw>. VrA IOWt t•MI. No 3, ... 164- 181 164 Londonski dokumenli i komentari Tekst Izjave o načelima Londonske konferencije IZJA VA O NACEuMA Londonska konferencija istakla je sljedeća načela kao osnow za sporazumno rje!enje problema bi~ Jugoslavije: (l) imperativna potreba da sve stran.., i drugi kojih se to tič:e prekinu borbe i upotrebu si le, po!tuju dogovorene prekide va tre i obuzdaju one koji ih Ime ili žele isprovocirati njihova kcleoja; (2) nepriznavanje svib prednosti ostvarenih silom, ili svršenih činova, ili bilo kakvih nji- bovib legalnih posljedica; (3) potreba da se :ove strane kojih se to tiče aktivno uključe, izravno ili preko posrednika. u pregovore na osnovi ovih načela; (4) ~tivanje najviših standarda osobnih prava i osoovnib sloboda u dc.molcratsk.om drmtvu, kako su utemeljene u mcdunaJ'Oilnim poveljama UN o ljudskim pravima, Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i njenim protokolima, le drugim instrumentima UN, KESS i Vijeća Europe; (S) primjene ustavnih garancija ljudskih prava i osrrovnih sloboda pripadnika etničlcih i nacionalnih zajednica i manjina, unapredivaoje toleranc)e i prava na samoodređenje u sida- du s preuzetim obvezama u sklopu KESS i Konferencije o Ju~laviji pod olailjem EZ; (6) potpuna osuda nasilnih protjerivanja, nezakonitih zatočcnja i pokulaja promjene etničkog sastava pučanstva i učinkoviti koraci prema zatvanmju zalo&:ničkib logora kao i sigurnom povratku kućama svib osoba raseljenih zbog neprijateljstava. a koje to same !de; (7) pon:danje svih osoba u skladu s obvezama ~to proizlaze iz medunarodnog humani- tarnog prava, osobiio iz ženevskih konvencija od 12. kolovOza 1949. i osobna odgovornost onih koji počine ozbiljne povrede odredaba konvencije ili zapovijede da one budu počinjene; (8) osnovna obveza ponivanja nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti svih država u području; poštivanje nepovredivosti svib granica u skladu s Poveljom UN, Zavrinim aktom KESS i P

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F