Affordable Access

Mobile Internet Access - Market and policy barriers in the European Market

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ostateczna wersja tom 2.pdf 81,:(56<7(7�6=&=(&,ē6., ZESZYTY NAUKOWE NR 763 EKONOMICZNE PROBLEMY 86à8*�15���� (8523(-6.$�35=(675=(ē KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ TOM II SZCZECIN 2013 Rada Wydawnicza $GDP�%HFKOHU��7RPDV]�%HUQDW��$QQD�&HGUR��3DZHá�&LĊV]F]\N� Piotr MichDáRZVNL��0DáJRU]DWD�2ILDUVND��$OHNVDQGHU�3DQDVLXN� *U]HJRU]�:HMPDQ��'DULXV]�:\VRFNL��5HQDWD�=LHPLĔVND Marek Górski – SU]HZRGQLF]ąF\�5DG\�:\GDZQLF]HM (G\WD�àRQJLHZVND-Wijas – redaktor naczelna, dyrektor Wydawnictwa Naukowego /LVWD�UHFHQ]HQWyZ�]QDMGXMH�VLĊ�na stronie internetowej zeszytu naukowego ZZZ�Z]LHX�SO��Z�]DNáDGFH�QDXND�]HV]\W\�QDXNRZH� Rada Naukowa Prof. dr Frank Fichert – Fachhochschule Worms Prof. Anders Henten – Aalborg Universitet København Prof. dr hab. Bernard F. Kubiak – 8QLZHUV\WHW�*GDĔVNL 3URI��GU�KDE��6WDQLVáDZ�2ZVLDN�– Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Prof. Knud Erik Skouby – Aalborg Universitet København Prof. dr Christian Wey – Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Redaktor naukowy dr hab. Jacek Buko prof. US Redaktorzy tematyczni dr hab. Henryk Babis prof. US prof. dr hab. Roman Czaplewski Redaktor statystyczny dr Marcin Hundert Sekretarze redakcji Agnieszka Budziewicz-*XĨOHFND Anna Drab-Kurowska Maciej Czaplewski :LHVáDZ�0��0D]LDU] Korektor Krystyna Pawlikowska 6NáDG�NRPSXWHURwy Maciej Czaplewski 3URMHNW�RNáDGNL Katarzyna Pawlik :HUVMD�SDSLHURZD�]HV]\WX�MHVW�ZHUVMą�SLHUZRWQą� :HUVMD�HOHNWURQLF]QD�SXEOLNDFML�]QDMGXMH�VLĊ�QD�VWURQLH�ZZZ�Z]LHX�SO��Z�]DNáDGFH�QDXND�]HV]\W\�QDXNRZH� 6WUHV]F]HQLD�RSXEOLNRZDQ\FK�DUW\NXáyZ�Vą�GRVWĊSQH�Z�DGQRWRZDQHM�ELEOLRJUDILL�]DJDGQLHĔ�HNRQRPLF]Q\FK� BazEkon; http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php &RS\ULJKW�E\�8QLZHUV\WHW�6]F]HFLĔVNL��6]F]HFLQ����� ISSN 1640-6818 ISSN 1896-382X :<'$:1,&7:2���1$8.2:(���81,:(56<7(78���6=&=(&,ē6KIEGO Wydanie I. Ark. wyd. 41,5. Ark. druk. 48,12���)RUPDW�%���1DNáDG�����HJ]� 63,6�75(ĝ&, 632à(&=(ē67:2�,1)250$&<-1( ANDRZEJ BYTNIEWSKI :3à<:�6<67(0Ï:�,1)25MATYCZNYCH 1$�52=:Ï

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments