Affordable Access

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari: p-Fenilendiamin

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_04-2012.vp:CorelVentura 7.0 poÞarno opasne, toksiène i reaktivne tvari Ureðuje: Branko Uhlik 287 p - F E N I L E N D I A M I N ( p - P h e n y l e n e d i a m i n e ) CAS br. 106-50-3 UN br. 1673 Kemler br. 60 SINONIMI: 1,4-diaminobenzen, p-diaminobenzen, 1,4-fenilendiamin KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POÝARU Stupanj škodljivosti 2: Taj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje mogu prouzroèiti privremeno ili trajno ošteæenje organizma ako se odmah ne pruÞi medicinska pomoæ. U ugroÞeno podruèje smije se uæi samo sa zaštitnom opremom / ureðajem za disanje s neovisnim dovodom èistog zraka. Stupanj zapaljivosti : – Stupanj reaktivnosti: – FIZIKALNO-KEMIJSKA SVOJSTVA Kemijska formula: molekulna: C6H8N2; saÞeta strukturna: C6H4(NH2)2; strukturna: Rel. mol. masa: 108,14 Fizièki oblik: bijela do blijedoruÞièasta ili smeða èvrsta tvar. Miris: – Vrelište (prema MCA): 267 °C Talište: 141 °C Topljivost: topljiv u vodi, alkoholu… Gustoæa para prema zraku: 3,7 Tlak para (20 °C): 0,01 mbar Inkompatibilne tvari: oksidansi, kiseline, acil-kloridi / anhidridi Ostale znaèajke: pri normalnoj temperaturi i tlaku p-fenilendi- amin je stabilan spoj; termièkom razgradnjom, ovisno o uvjetima, nastaju plinovi ugljikovi monoksid i dioksid, dušik i oksidi dušika. GRANIÈNA VRIJEDNOST IZLOÝENOSTI NA RADU (GVI) Pravilnikom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Re- publike Hrvatske o graniènim vrijednostima opasnih tvari pri radu i o biološkim graniènim vrijednostima (N. N. 13/09 od 30. sijeènja 2009.) granièna vrijednost izloÞenosti za p-fenilendiamin je mg m–3 …………………..0,1 ZAPALJIVOST I EKSPLOZIVNOST Plamište: – Temperatura zapaljenja: – Granice eksplozivnosti: – POÝARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POÝARA PoÞarna svojstva p-fenilendiamina Nema podataka o zapaljivosti i gorivosti ovoga spoja. Djelovanjem visokih temperatura p-fenilendiamin se razgraðuje uz stvaranje plinova CO, CO2, N2, NO i NO2. Gašenje poÞara PoÞar koji je zahvatio spremnike s p-fenilendiaminom moÞe se ga- siti, ov

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments