Bolonjski proces u Hrvatskoj

Affordable Access

Bolonjski proces u Hrvatskoj

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]

Abstract

76-81sveuciliste.vp 76 26(2005)2 polimeri S V E U ^ I L I [ T E Bolonjski proces u Hrvatskoj Priredila: \ur|ica [PANI^EK Ve} mjesecima novinske stupce, radijske, pa i TV emisije pune komentari o po~etku na- stave u novoj akademskoj godini prema Bo- lonjskom procesu. O samoj Bolonjskoj dek- laraciji pisano je i re~eno mnogo, ali ipak tre- ba ponoviti glavne odrednice. Od mnogih komentara prenose se neki za koje se smatra da su vrlo znakoviti, svaki na svoj na~in. Go- tovo se svi sla`u da je reforma visokoga {kol- stva potrebna, ali je, kao i svaka promjena, vezana uz mnoge te{ko}e. Ideje su uvijek zgodne, ali pitanje je kako ih tko shva}a i kako ih provesti u praksi. Za{to se sve to ko- mentira u ovoj rubrici? Ne samo zbog nazi- va rubrike ve} i zbog toga {to obrazovni proces ima velik utjecaj na formiranje mla- dih stru~njaka i znanstvenika svih podru~ja, pa i podru~ja polimerstva. Dokument od kojega je po~ela reorganizaci- ja visoko{kolskog sustava je tzv. Sorbonska deklaracija iz 1998., ~iji su potpisnici bili mi- nistri Francuske, Italije, Ujedinjenog Kraljev- stva i Njema~ke. Slijedila je zajedni~ka dekla- racija europskih ministara obrazovanja okupljenih u Bologni, naslovljena Europski prostor visokoga obrazovanja, koja se danas popularno naziva Bolonjska deklaracija. Pot- pisalo ju je 29 zemalja koje su se slo`ile da od 2000. do 2010. provedu konkretne mje- re radi stvaranja jedinstvenoga europskoga visoko{kolskog prostora. 1 Hrvatska je Bolonjsku deklaraciju potpisala 2001. godine na ministarskoj konferenciji u Pragu i time preuzela obvezu prilagodbe vi- sokoga {kolstva njezinim na~elima i zahtje- vima do 2010. godine. To konkretno zna~i sljede}e: - prihvatiti jedinstven sustav triju ciklusa studiranja • preddiplomski (najmanje tri godine) • diplomski • poslijediplomski (to se ~esto pojednostavnjuje kao shema 3+2+3) - organizirati sustav lako prepoznatljivih i usporedivih akademskih i st

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F