Affordable Access

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія електропривода” для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка».

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Теория електропривода

Abstract

ïðîãðàìà ÒÝÏ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА перший проректор Стадник Г.В. «___»________________ 2007р. О.В. Донець, Ю.С. Калиниченко, М.І. Шпіка ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка») Відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального про- цесу Харків – ХНАМГ – 2009 2 Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія електропривода” для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва: уклад.: О.В. Донець, Ю.С. Калиниченко, М.І. Шпіка – Х.: ХНАМГ, 2009. – 19 с. Укладачі: О.В. Донець, Ю.С. Калиниченко, М.І. Шпіка Рецензент: к.т.н. В.П. Андрійченко Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організа- ції навчального процесу. Затверджено на засіданні кафедри електричного транспорту (протокол № 1 від 28.08.2008 р.) © О.В. Донець, Ю.С. Калиниченко, М.І. Шпіка ХНАМГ, 2009 3 ЗМІСТ Стор. ВСТУП………………………………………………………………………..4 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ...............................................5 1.1. Мета, предмет та місце дисципліни.....................................................5 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни......................................... 5 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги......................................................... 6 1.4. Рекомендована основна навчальна література.................................. 6 1.5. Анотації програми навчальної дисципліни..........................................7

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F