Affordable Access

PRIJEDLOG ORGANIZACIJE PERINATALNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Authors
Publisher
Croatian Society of Gynaecology and Obstetrics, and Croatian Society of Perinatal Medicine of Croatian Medical Association
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

korica1.p65 87 GYNAECOLOGIA ET PERINATOLOGIA Gynaecol Perinatol Vol 12, No 3 Zagreb, July–September 2003 UVODNIK EDITORIAL Gynaecol Perinatol 2003;12(3):87–99 Hrvatski lije~ni~ki zbor Hrvatsko dru{tvo za perinatalnu medicinu PRIJEDLOG ORGANIZACIJE PERINATALNE ZA[TITE U REPUBLICI HRVATSKOJ 1. Uvod Sukladno Konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda iz 1989. godine, koje je potpisnik i Republika Hrvatska, svako dijete ima neotu|ivo pravo na `ivot, {to podrazumijeva da dr`ave potpisnice u najve}oj mogu}oj mjeri osiguravaju opstanak i razvoj djeteta (~lanak 6.), da se djetetu priznaje pravo na u`ivanje najvi{ih ostvari- vih zdravstvenih standarda, kapaciteta za lije~enje bolesti i za zdravstvenu (re)habilitaciju (~lanak 24.) te da }e se majkama pru`iti odgovaraju}a zdravstvena za{tita prije i poslije poroda te razvoj preventivne zdravstvene za{tite (~lanak 24.). Za{tita `ivota i zdravlja pacijenta temelj- na je eti~ka odrednica lije~ni~ke profesije, verificirana u Kodeksu medicinske etike »World Medical Association« (Edinburgh, 2000.) te u Kodeksu medicinske etike i deon- tologije Hrvatskoga lije~ni~kog zbora (Zagreb, 2002.). Da bi se moglo udovoljiti zahtjevima spomenute kon- vencije i obaju kodeksa svakoj majci, njenom djetetu u maternici i nakon ro|enja, treba u antenatalnoj skrbi, pri ra|anju i nakon ro|enja osigurati potrebne uvjete za ` ivot i zdrav razvoj djeteta. 2. Maternalni mortalitet i perinatalni mortalitet djece Maternalni i perinatalni mortalitet su jasni pokazatelji perinatalne za{tite, a i indikatori zdravstvenog stanja pu- ~anstva prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. I ma- ternalni i perinatalni mortalitet su u Hrvatskoj, kao i u razvijenom svijetu, u proteklom stolje}u dramati~no sni- `eni. Maternalni mortalitet je u Hrvatskoj od oko 550/ 100.000 u razdoblju 1915.–1917. godine smanjen na 9,7/ 100.000 u razdoblju 1991.–2000. godine, na razini je visoko razvijenih zemalja. Perinatalni mortalitet je u Hrvatskoj po~etkom 20. sto- lje}a bio oko 1

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.