Affordable Access

PRIJEDLOG ORGANIZACIJE PERINATALNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Authors
Publisher
Croatian Society of Gynaecology and Obstetrics, and Croatian Society of Perinatal Medicine of Croatian Medical Association
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

korica1.p65 87 GYNAECOLOGIA ET PERINATOLOGIA Gynaecol Perinatol Vol 12, No 3 Zagreb, July–September 2003 UVODNIK EDITORIAL Gynaecol Perinatol 2003;12(3):87–99 Hrvatski lije~ni~ki zbor Hrvatsko dru{tvo za perinatalnu medicinu PRIJEDLOG ORGANIZACIJE PERINATALNE ZA[TITE U REPUBLICI HRVATSKOJ 1. Uvod Sukladno Konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda iz 1989. godine, koje je potpisnik i Republika Hrvatska, svako dijete ima neotu|ivo pravo na `ivot, {to podrazumijeva da dr`ave potpisnice u najve}oj mogu}oj mjeri osiguravaju opstanak i razvoj djeteta (~lanak 6.), da se djetetu priznaje pravo na u`ivanje najvi{ih ostvari- vih zdravstvenih standarda, kapaciteta za lije~enje bolesti i za zdravstvenu (re)habilitaciju (~lanak 24.) te da }e se majkama pru`iti odgovaraju}a zdravstvena za{tita prije i poslije poroda te razvoj preventivne zdravstvene za{tite (~lanak 24.). Za{tita `ivota i zdravlja pacijenta temelj- na je eti~ka odrednica lije~ni~ke profesije, verificirana u Kodeksu medicinske etike »World Medical Association« (Edinburgh, 2000.) te u Kodeksu medicinske etike i deon- tologije Hrvatskoga lije~ni~kog zbora (Zagreb, 2002.). Da bi se moglo udovoljiti zahtjevima spomenute kon- vencije i obaju kodeksa svakoj majci, njenom djetetu u maternici i nakon ro|enja, treba u antenatalnoj skrbi, pri ra|anju i nakon ro|enja osigurati potrebne uvjete za ` ivot i zdrav razvoj djeteta. 2. Maternalni mortalitet i perinatalni mortalitet djece Maternalni i perinatalni mortalitet su jasni pokazatelji perinatalne za{tite, a i indikatori zdravstvenog stanja pu- ~anstva prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. I ma- ternalni i perinatalni mortalitet su u Hrvatskoj, kao i u razvijenom svijetu, u proteklom stolje}u dramati~no sni- `eni. Maternalni mortalitet je u Hrvatskoj od oko 550/ 100.000 u razdoblju 1915.–1917. godine smanjen na 9,7/ 100.000 u razdoblju 1991.–2000. godine, na razini je visoko razvijenih zemalja. Perinatalni mortalitet je u Hrvatskoj po~etkom 20. sto- lje}a bio oko 1

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments